Filing Season Statistics for Week Ending March 6, 2020

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2020 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 3/8/2019 and 3/6/2020

Individual Income Tax Returns: 2019 2020 % Change
Total Returns Received 67,721,000 67,998,000 0.4
Total Returns Processed 65,314,000 65,018,000 -0.5
       
E-filing Receipts:      
TOTAL           64,299,000 64,806,000 0.8
Tax Professionals 31,942,000 31,430,000 -1.6
Self-prepared 32,357,000 33,376,000 3.1
       
Web Usage:      
Visits to IRS.gov 298,601,000 321,393,000 7.6
       
Total Refunds:      
Number 53,487,000 52,721,000 -1.4
Amount $160.874 Billion $158.809 Billion -1.3
Average refund $3,008 $3,012 0.1
 
Direct Deposit Refunds:      
Number 49,320,000 46,870,000 -5.0
Amount $153.259 Billion $146.650 Billion -4.3
Average refund $3,107 $3,129 0.7