Filing Season Statistics for Week Ending May 1, 2020

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2020 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 05/03/2019 and 05/01/2020

Individual Income Tax Returns: 2019 2020 % Change
Total Returns Received 141,001,000 125,474,000* -11.0
Total Returns Processed 134,744,000 113,095,000 -16.1
       
E-filing Receipts:      
TOTAL           127,513,000 113,110,000* -11.3
Tax Professionals 71,392,000 56,965,000 -20.2
Self-prepared 56,121,000 56,145,000 0.0
       
Web Usage:      
Visits to IRS.gov 444,213,000 1,020,304,000 129.7
       
Total Refunds:      
Number 100,430,000 86,471,000 -13.9
Amount $274.327 Billion $240.450 Billion -12.4
Average refund $2,732 $2,781 1.8
 
Direct Deposit Refunds:      
Number 86,320,000 71,977,000 -16.6
Amount $247.621 Billion $210.518 Billion -15.0
Average refund $2,869 $2,925 2.0

*Total includes returns filed to obtain Economic Impact Payments by those who would not usually file income tax returns.