Filing Season Statistics for Week Ending October 18, 2019

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2019 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 10/19/2018 and 10/18/2019

Individual Income Tax Returns: 2018 2019 % Change
Total Returns Received 153,383,000 154,297,000 0.6
Total Returns Processed 152,827,000 153,721,000 0.6
       
E-filing Receipts:      
TOTAL           135,154,000 137,866,000 2.0
Tax Professionals 79,990,000 80,294,000 0.4
Self-prepared 55,164,000 57,572,000 4.4
       
Web Usage:      
Visits to IRS.gov 559,158,000 596,722,000 6.7
       
Total Refunds:      
Number 110,806,000 110,582,000 -0.2
Amount $312.973 Billion $307.563 Billion -1.7
Average refund $2,825 $2,781 -1.5
 
Direct Deposit Refunds:      
Number 89,537,000 91,544,000 2.2
Amount $267.799 Billion $268.662 Billion 0.3
Average refund $2,991 $2,935 -1.9