Tín thuế Năng lượng gia dụng: Tốt cho môi trường và ví của bạn

Ngày 3 tháng 4, 2023

Nếu bạn cải thiện năng lượng cho nhà của mình, có các khoản tín thuế cho một phần các chi phí đủ điều kiện.

Bạn có thể yêu cầu Tín thuế Cải thiện nhà có hiệu quả năng lượng hoặc Tín thuế Tài sản nhà ở có năng lượng sạch cho năm mà bạn thực hiện cải thiện đủ điều kiện.

Cải thiện nhà ở chính (tiếng Anh) của bạn cung cấp cơ hội để yêu cầu một khoản tín thuế. Nếu bạn sở hữu một ngôi nhà thứ hai và sử dụng nó làm nhà ở, bạn cũng có thể yêu cầu các khoản tín thuế này. Bạn không thể nhận các khoản tín thuế cho tài sản mà bạn thuê cho người khác.

Truy cập IRS.gov/homeenergy (tiếng Anh)  để biết đầy đủ chi tiết bao gồm cả biểu đồ so sánh. Biểu đồ này có thể giúp bạn quyết định xem các khoản tín thuế áp dụng cho chi phí bạn đã thanh toán hay sẽ áp dụng cho những cải tiến mà bạn đang lập kế hoạch.