IRS Hợp đồng mới được trao cho cơ quan truy thu tư nhân; người đóng thuế có thể được một trong ba nhóm liên lạc.

IR-2021-191, Ngày 22 Tháng 9, 2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ đã ký hợp đồng mới với ba cơ quan thu nợ thuộc khối tư nhân để thu hồi những khoản nợ thuế quá hạn. Hợp đồng mới bắt đầu vào thứ năm ngay sau ngày hết hạn của hợp đồng cũ.

Bắt đầu vào hôm thứ Năm, ngày 23 tháng 9, 2021, một trong ba cơ quan sau đây có thể liên lạc với người đóng thuế có hoá đơn thuế chưa thanh toán.

CBE Group, Inc.
PO Box
2217
Waterloo, IA 50704
800-910-5837

Coast Professional, Inc.
PO Box
526
Albion, NY 14411
888-928-0510

ConServe
PO Box
307
Fairport, NY 14450
844-853-4875

Thông báo từ IRS và các cơ quan thu nợ tư nhân

IRS sẽ thông báo cho người đóng thuế trước khi chuyển trương mục của họ đến cơ quan thu nợ tư nhân (private collection agency, PCA).

  • Đầu tiên, IRS sẽ gửi thư đến người đóng thuế và người đại diện của họ thông báo rằng trương mục của họ được giao cho PCA và sẽ cung cấp tên và thông tin địa chỉ cho PCA đó. Thư báo này bao gồm một bản sao của Ấn Phẩm 4518, Điều Gì Xảy Ra Khi IRS Giao Trương Mục của Quý Vị Cho Cơ Quan Truy Thu Tư Nhân (tiếng Anh) PDF
  • Sau thông báo của IRS, PCA sẽ gửi thư của riêng họ đến người đóng thuế và đại diện của họ xác nhận việc chuyển trương mục. Để bảo vệ quyền riêng tư và sự bảo mật của người đóng thuế, cả hai thư báo của IRS và PCA sẽ bao gồm thông tin giúp người đóng thuế nhận biết khoản thuế họ còn nợ và đảm bảo với người đóng thuế rằng các cuộc gọi của cơ quan quan truy thu mà họ có thể nhận được là chính đáng.

Hoạt động như thế nào

Cơ quan truy thu tư nhân sẽ coi họ là người làm việc theo hợp đồng truy thu các khoản thuế thay mặt IRS. Nhân viên của những cơ quan truy thu này phải thực hiện theo các điều khoản trong Đạo Luật Thực Hành Truy Thu Công Bằng, và tương tự như các nhân viên của IRS, phải lịch sự và tôn trọng quyền của người đóng thuế.

Các công ty tư nhận không được ủy quyền để thực hiện những hành động cưỡng chế đối với người đóng thuế. Chỉ các nhân viên của IRS mới có thể thực hiện những hành động này, chẳng hạn như nộp thông báo Quyền Lưu Giữ Liên Bang hoặc ban hành trích thu.

Các tùy chọn thanh toán

Các công ty tư nhân được uỷ quyền thảo luận các tuỳ chọn thanh toán, bao gồm việc thiết lập thoả thuận thanh toán với người đóng thuế. Tuy nhiên, với các trường hợp được giao cho nhân viên của IRS, tiền thuế được trả trực tiếp cho IRS. Không bao giờ gửi tiền cho công ty tư nhân hoặc bất kỳ ai ngoài IRS hoặc U.S. Treasury (Bộ Tài Chính Hoa Kỳ). Chỉ được thực hiện thanh toán bằng séc cho U.S. Treasury (Bộ Tài Chính Hoa Kỳ). Để tìm hiểu thêm về các tuỳ chọn thanh toán hiện có, ghé thăm IRS.gov/payments.

Thông tin bổ sung:

IRS đã thành lập chương trình Truy Thu Nợ Tư Nhân vào năm 2016, theo ủy quyền của luật liên bang, và ký hợp đồng với một số cơ quan để thay mặt chính phủ thu một số khoản nợ thuế chưa thanh toán. Để tìm hiểu thêm về chương trình truy thu nợ tư nhân, ghé thăm trang Truy Thu Nợ Tư Nhân (tiếng Anh). Tìm hiểu thêm thông tin tại các đường dẫn sau: