Lời nhắc của IRS: Người đóng thuế có thể được gia hạn đến ngày 15 tháng 10 để khai thuế

IR-2020-153, ngày 14 tháng 7 năm 2020

WASHINGTON – Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, hay IRS) hôm nay nhắc nhở những người đóng thuế rằng họ có thời gian đến ngày đến hạn được hoãn là ngày 15 tháng 7 năm 2020 để gửi đơn xin gia hạn nộp tờ khai thuế liên bang cho năm 2019. Việc gia hạn cho phép người đóng thuế có thời gian đến ngày 15 tháng 10 để khai thuế, nhưng các khoản thuế nợ sẽ đến hạn muộn nhất là ngày 15 tháng 7.

Ngày đến hạn 15 tháng 7 thường áp dụng cho tất cả những người đóng thuế có thời hạn khai hoặc thanh toán thuế thu nhập rơi vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2020 và trước ngày 15 tháng 7 năm 2020. Người đóng thuế và các chuyên gia thuế nên tiếp tục sử dụng các tùy chọn điện tử. IRS khuyến khích người đóng thuế nộp hồ sơ điện tử. Việc làm như vậy, cho dù thông qua khai thuế điện tử hay công cụ Khai Miễn Phí của IRS, sẽ giảm các lỗi khai thuế do phần mềm thuế thực hiện việc tính toán, chỉ ra các lỗi phổ biến và nhắc người đóng thuế về việc thiếu thông tin. Các mẫu Khai Miễn Phí có thể điền vào có nghĩa là có một tùy chọn miễn phí cho tất cả mọi người.

Dưới đây là cách để được gia hạn thời gian khai thuế

Người đóng thuế cá nhân mà cần thêm thời gian để khai thuế sau thời hạn ngày 15 tháng 7 thì có thể yêu cầu gia hạn nộp đơn đến ngày 15 tháng 10 theo một trong hai cách:

Các doanh nghiệp mà cần thêm thời gian để khai thuế thu nhập thì phải nộp Mẫu 7004, Đơn xin Gia hạn Tự động Thời gian để Khai Thuế Thu nhập Doanh nghiệp, Mẫu báo cáo Thông tin và các Tờ khai khác (tiếng Anh).

Hỗ trợ của IRS.gov

Người đóng thuế có thể tìm thấy câu trả lời cho nhiều câu hỏi của họ bằng cách dùng Trợ lý Thuế Tương tác (ITA) (tiếng Anh), một nguồn tài nguyên về luật thuế hoạt động bằng cách sử dụng một loạt các câu hỏi và câu trả lời. IRS.gov có câu trả lời cho các Câu hỏi thường gặp (tiếng Anh). Trang web IRS có thông tin về thuế bằng: Spanish (español); Chinese (中文); Korean (한국어); Russian (Pусский); Vietnamese (Tyng Việt); và Haitian Creole (Kreyòl ayisyen). Hãy truy cập IRS.gov/payments để biết các tùy chọn thanh toán điện tử.