IRS Cố Gắng Trợ Giúp Người Đóng Thuế Bị Ảnh Hưởng do Thay Đổi ITIN; Bắt Đầu Gia Hạn vào Tháng Mười

IR-2016-100, ngày 4 tháng Tám, 2016

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay cho biết những thay đổi quan trọng để giúp người đóng thuế tuân theo những sửa đổi về chương trình Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN) theo luật mới. Thay đổi này đòi hỏi một số người đóng thuế phải gia hạn ITIN của họ, bắt đầu từ tháng Mười.

Luật mới nghĩa là ITIN chưa được sử dụng trên khai thuế liên bang ít nhất một lần trong ba năm vừa qua sẽ không còn hiệu lực để dùng khai thuế trừ khi được người đóng thuế gia hạn. Ngoài ra, bắt đầu từ mùa thu này, quý vị cần gia hạn ITIN cấp trước năm 2013 được dùng trên khai thuế liên bang trong ba năm vừa qua và IRS đang thực hiện lịch biểu gia hạn như mô tả bên dưới đây để hỗ trợ người đóng thuế.

Nếu người đóng thuế có ITIN đã hết hạn và không gia hạn trước khi khai thuế vào năm tới thì có thể bị trì hoãn tiền hoàn thuế và không đủ điều kiện được một số tín chỉ thuế, như Tín Chỉ Thuế cho Con và Tín Chỉ Thuế Cơ Hội cho Dân Mỹ, cho đến khi gia hạn ITIN .

“Chương trình ITIN rất quan trọng để hàng triệu người thực hiện nghĩa vụ thuế của họ,” Ủy Viên IRS, John Koskinen, cho biết. “IRS sẽ thực hiện các bước để trợ giúp người đóng thuế về những thay đổi này và chúng tôi đang cố gắng để giảm gánh nặng cho quý vị, càng nhiều càng tốt. Chúng tôi sẽ phối hợp với các nhóm đối tác để cố gắng tiếp ngoại, san sẻ thông tin về những thay đổi này, để mọi người hiểu được họ cần làm gì trước mùa thuế vào năm tới.”

Sắc Luật Bảo Vệ Tăng Thuế cho Dân Mỹ (Protecting Americans from Tax Hikes, hay PATH) được Quốc Hội Mỹ thông qua tháng Mười Hai, 2015 đòi hỏi thay đổi ITIN. Thông Báo 2016-48 (Notice 2016-48) của IRS ban hành hôm nay cho biết những quy định cùng thủ tục mới để giúp người đóng thuế biết những thay đổi này.

Người Nào Cần Gia Hạn ITIN (Who Has to Renew an ITIN)

IRS nhấn mạnh rằng người có ITIN không cần khai thuế vào năm tới thì không cần phải làm gì cả. Có hai nhóm người có ITIN cần gia hạn ITIN để số này có hiệu lực cho bản khai thuế nộp vào năm 2017:

  • ITIN không được sử dụng. ITIN không được sử dụng trên khai thuế lợi tức liên bang trong ba năm vừa qua (là năm 2013, 2014, hay 2015) sẽ không còn hiệu lực để khai thuế đến ngày 1 tháng Giêng, 2017. Người có ITIN thuộc nhóm này cần khai thuế cho năm sau sẽ phải gia hạn ITIN của họ. Thời gian gia hạn bắt đầu từ ngày 1 tháng Mười, 2016.
  • ITIN hết hạn. IITIN cấp trước năm 2013 sẽ bắt đầu hết hạn vào năm nay và người đóng thuế sẽ phải gia hạn số này theo từng đợt. Những số ITIN sẽ hết hạn theo lịch biểu này là những số có số giữa là 78 và 79 (Thí dụ: 9XX-78-XXXX). Thời gian gia hạn cho những ITIN này bắt đầu từ ngày 1 tháng Mười, 2016. IRS sẽ gửi thư cho nhóm người đóng thuế này từ tháng Tám để cho họ biết cần gia hạn số ITIN của họ nếu họ phải khai thuế và giải thích các bước cần thực hiện. Chúng tôi sẽ cho biết sau lịch biểu hết hạn và gia hạn các số ITIN không có số ở giữa là 78 và 79.

Cách Gia Hạn ITIN (How to Renew an ITIN)

Chỉ những người có số ITIN cần khai thuế mới phải gia hạn ITIN. Những người khác thì không cần phải làm gì cả.

Bắt đầu ngày 1 tháng Mười, 2016, những người có ITIN có thể bắt đầu gia hạn ITIN nào không còn hiệu lực do không sử dụng trong ba năm hoặc có số ở giữa là 78 hoặc 79. Để gia hạn ITIN, người đóng thuế phải điền vào Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Số Nhận Diện Người Đóng Thuế của IRS, làm theo chỉ dẫn và gửi kèm tất cả thông tin và giấy tờ đòi hỏi. Để giảm gánh nặng cho người đóng thuế, IRS sẽ không đòi hỏi các cá nhân gia hạn ITIN đính kèm tờ khai thuế khi nộp Mẫu Đơn W-7. Người đóng thuế cần sử dụng phiên bản mới nhất của Mẫu Đơn W-7 có sẵn vào lúc gia hạn, bản sẽ được đăng lên vào tháng Chín (Dùng phiên bản “Duyệt xét tháng Chín, 2016”).

Người đóng thuế có thể sử dụng ba phương pháp để nộp trọn gói đơn xin W-7 để gia hạn ITIN. Họ có thể:

  • Gởi qua bưu điện Mẫu Đơn W-7 cùng giấy tờ có danh tánh bản gốc hay bản chụp có chứng nhận của cơ quan cấp, đến địa chỉ của IRS nêu trên mẫu đơn (giấy tờ có danh tánh sẽ được gởi trả lại trong vòng 60 ngày),
  • Dùng một trong nhiều Đại Diện Thâu Nhận hay Đại Diện Thâu Nhận Có Chứng Nhận trong nước, hay   
  • Gọi trước và lấy hẹn tại Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế IRS (IRS Taxpayer Assistance Center) thay vì gởi qua bưu điện giấy tờ có danh tánh bản gốc cho IRS.

Các Bước Khác để Trợ Giúp Người Đóng Thuế (Other Steps to Help Taxpayers)

Để gia hạn dễ dàng hơn và giảm bớt công việc bàn giấy, IRS cung cấp lựa chọn gia đình để gia hạn ITIN. Bất cứ người nào có chữ số giữa của ITIN là 78 hay 79 nhận thư gia hạn từ IRS, có thể gia hạn ITIN của tất cả thân quyến cùng lúc hơn là gia hạn riêng lẻ trong vài năm. Các thân quyến bao gồm người nộp thuế, người hôn phối và bất cứ người thuộc quyền nào khai trên tờ khai thuế của họ.

IRS cũng phối hợp chặt chẽ với các đối tác và nhóm tiếp ngoại để san sẻ thông tin về thay đổi ITIN và giúp hiểu rõ hơn về hướng dẫn mới. IRS sẽ sớm cung cấp thêm thông tin và tài liệu để san sẻ với những nhóm này và người đóng thuế.

“Chúng tôi khuyến khích những người cần gia hạn ITIN hoạch định trước và gia hạn vào mùa thu này để tránh những vấn đề khi họ khai thuế vào đầu năm 2017,” Koskinen cho biết.

Đòi hỏi mới cho người thuộc quyền có thẻ thông hành không có ngày vào Hoa Kỳ  (New requirement for dependents whose passports do not have a date of entry into the U.S.)

Bắt đầu vào ngày 1 tháng Mười, 2016, IRS sẽ không còn chấp nhận thẻ thông hành không có ngày đến Hoa Kỳ như là giấy tờ có danh tánh riêng lẻ cho người thuộc quyền từ các quốc gia ngoài Gia Nã Đại hay Mễ Tây Cơ hoặc người thuộc quyền của quân nhân ở hải ngoại. Đương đơn bị ảnh hưởng giờ đây sẽ phải đệ trình hồ sơ y tế Hoa Kỳ cho người thuộc quyền dưới 6 tuổi hay hồ sơ học đường Hoa Kỳ cho người thuộc quyền dưới 18 tuổi, cùng với thẻ thông hành. Người thuộc quyền từ 18 tuổi trở lên có thể đệ trình hợp đồng thuê mướn hay báo cáo ngân hàng hoặc hóa đơn điện nước nêu tên của đương đơn và địa chỉ ở Hoa Kỳ, cùng với thẻ thông hành.

Thông tin khác về ITIN (Other information about ITINs)

ITIN chỉ cho mục đích thuế liên bang và không dùng cho bất cứ mục đích nào khác. ITIN nào chỉ được sử dụng trên tờ khai thông tin do đệ tam nhân nộp cho IRS thì không cần được gia hạn. ITIN không cho phép một người làm việc ở Hoa Kỳ hay giúp đủ điều kiện được quyền lợi An Sinh Xã Hội hay Tín Thuế Lợi Tức từ Việc Làm. ITIN không phải là nhận diện hợp lệ ngoài hệ thống thuế và không cho biết tình trạng cư trú.

Đến trang thông tin về ITIN trên IRS.gov để biết thêm thông tin.