Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Người Tư Doanh

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Nếu quý vị có cơ  sở  thương mại ,  hoạt động mậu dịch hay kinh doanh trên danh nghĩa chủ nhân duy nhất hoặc thầu khoán độc lập, thì nói chung được xem là tư doanh (tự làm chủ), và sẽ  nộp cho sở thuế  Danh Mục C, Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Hoạt Ðộng Thương Mại, hoặc Danh Mục C-EZ, Lợi Nhuận Thuần từ Hoạt Ðộng Thương Mại - cùng với Mẫu 1040.

Sau đây là sáu điều IRS muốn quý vị biết rõ về vấn đề tư doanh:

4. Có thể khấu trừ chi phí điều hành doanh thương. Những chi phí này được gọi là phí tổn thương mại (doanh phí). Ðó là loại chi phí quý vị không phải xem là tiền vốn hoặc gộp trong giá tiền hàng hóa bán ra nhưng có thể khấu trừ trong năm hiện tại.

  1. Tư doanh có thể là việc làm ngoài hoạt động thương mại toàn nhiệm thường ngày, chẳng hạn như công việc bán thời gian  làm tại nhà hoặc phụ thêm với việc làm thường lệ.
     
  2. Nếu quý vị tự làm chủ thì nói chung phải nộp Thuế Tư Doanh. Thuế tư doanh là thuế an sinh xã hội và Medicare áp dụng chủ yếu cho người tự làm chủ, và cũng tương tợ như thuế an sinh xã hội và Medicare tạm thu khi trả lương cho đa số người làm công. Quý vị tự tính thuế SE qua Mẫu 1040, Danh Mục SE. Và quý vị cũng có thể khấu trừ phân nửa thuế tư doanh khi tính toán tổng lợi tức đã điều chỉnh của mình.
     
  3. Nếu quý vị tư doanh thì nói chung phải trả tiền thuế phỏng định (ước tính). Ðiều này cũng áp dụng cho cả trường hợp quý vị có việc làm toàn nhiệm hoặc khiếm nhiệm và hãng sở tạm thu (khấu lưu) thuế từ lương bổng của quý vị. Thuế ước tính là phương pháp dùng để nộp thuế từ món lợi tức nào không bị tạm thu. Nếu quý vị không thanh toán  mỗi tam cá nguyệt thì sẽ bị phạt trên món tiền chưa trả đủ vào cuối thuế khóa.
     
  4. Muốn được khấu trừ thì doanh phí phải thuộc loại thông thường và cần thiết. Chi phí thông thường là món tiền phổ biến và được chấp nhận trong lĩnh vực thương mại của quý vị. Chi phí cần thiết là số tiền hữu ích và phù hợp cho doanh thương. Phí tổn không hẳn phải là nhu yếu thì mới được xem là cần thiết.

Muốn biết thêm thông tin, quý vị nên xem những tài liệu sau đây của IRS: Ấn Phẩm 334, Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Doanh Nghiệp Nhỏ, Ấn Phẩm 535, Phí Tổn Thương Mại (Doanh Phí), và Ấn Phẩm 505, Tạm Thu Thuế và Thuế Ýớc Tính - hiện có tại IRS.gov, hoặc gọi đường dây đặt lấy các biểu mẫu và ấn phẩm của IRS theo số 800-TAX-FORM (800-829-3676).