Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế: Giúp người đóng thuế đệ trình những vấn đề hoặc mối quan tâm lên IRS

Mẹo Thuế của IRS 2021-165, ngày 8 tháng 11 năm 2021

Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (TAS) là một tổ chức độc lập thuộc IRS có nhiệm vụ hỗ trợ người đóng thuế và bảo vệ quyền hạn của người đóng thuế.

Họ có thể giúp đỡ khi những vấn đề về thuế gây ra khó khăn về tài chính. Khi người đóng thuế đã cố gắng và không thể giải quyết vấn đề của họ với IRS, hoặc người đóng thuế tin rằng hệ thống, quá trình hoặc quy trình của IRS không vận hành theo thông lệ. Nếu người đóng thuế đủ điều kiện nhận hỗ trợ miễn phí, TAS sẽ làm mọi cách để có thể để trợ giúp họ.

TAS có thể giúp người đóng thuế nếu họ:

  • đang gặp khó khăn về tài chính
  • đã bị trì hoãn hơn 30 ngày để giải quyết vấn đề về tài khoản thuế
  • chưa nhận được phản hồi hoặc giải pháp cho vấn đề hoặc yêu cầu trước ngày mà IRS đã hứa

Người đóng thuế cũng có thể tìm hiểu xem liệu TAS có thể giúp họ giải quyết vấn đề thuế hay không bằng cách sử dụng Công Cụ Kiểm Tra Khả Năng Đủ Điều Kiện Của TAS (tiếng Anh).

Sự hỗ trợ của TAS là miễn phí, bảo mật và được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của từng doanh nghiệp hoặc cá nhân đóng thuế. Có ít nhất một Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế Tại Địa Phương ở mỗi tiểu bang, cũng như ở Puerto Rico District of Columbia. Những viên chức trợ giúp làm việc độc lập với văn phòng IRS tại địa phương và khai báo trực tiếp cho Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế Quốc Gia. Họ hiểu được hệ thống thuế và cách vận hành của hệ thống. Người đóng thuế đủ điều kiện sẽ nhận được dịch vụ được cá nhân hóa từ người viên chức trợ giúp có chuyên môn.

Dưới đây là những nguồn thông tin từ TAS để giúp người đóng thuế có được câu trả lời mà họ cần:

Để biết thêm thông tin hoặc nhận trợ giúp cho một vấn đề cụ thể, người đóng thuế có thể truy cập vào trang Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế của IRS.gov, vui lòng truy cập www.taxpayeradvocate.irs.gov (tiếng Anh) hoặc gọi số 877-777-4778.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)