Người đóng thuế có thể kháng cáo khi họ không đồng ý với quyết định của IRS

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2023-79, ngày 12 tháng 6 năm 2023

Khi người đóng thuế không đồng ý với quyết định của IRS về tình trạng thuế của họ, họ có thể gửi yêu cầu bằng văn bản để Văn Phòng Kháng Cáo Độc Lập của IRS xem xét quyết định. Mục tiêu của Văn Phòng Kháng Cáo là giải quyết các tranh chấp về thuế bên ngoài phòng xử án một cách công bằng và không thiên vị, đồng thời khuyến khích việc tự nguyện tuân thủ luật thuế. Văn phòng này tách biệt với phần còn lại của IRS để đảm bảo tính khách quan.

Ai có thể nộp đơn kháng cáo

Người đóng thuế có thể đủ điều kiện nộp đơn kháng cáo nếu họ:

Người đóng thuế nên xem xét các dữ kiện và luật thuế liên quan đến tình trạng của họ và thu thập bất kỳ tài liệu nào cần thiết để chứng minh quan điểm của họ.

Yêu cầu kháng cáo

Nếu người đóng thuế đủ điều kiện nộp đơn kháng cáo, họ có thể viết thư yêu cầu kháng cáo và gửi đến địa chỉ IRS trên thư họ nhận được với quyền kháng cáo của họ. Để tránh bị chậm trễ, điều quan trọng là người đóng thuế phải gửi yêu cầu của họ đến địa chỉ ghi trên thư họ đã nhận và không gửi trực tiếp đến Văn Phòng Kháng Cáo Độc Lập của IRS.

Người đóng thuế có thể tự đại diện hoặc nhờ một chuyên gia thuế đại diện cho họ trong quá trình kháng cáo. Thông tin chi tiết về người có thể đóng vai trò là người đại diện có trong Hành nghề trước IRS và Giấy Ủy Quyền, Ấn Phẩm 947.

Quy trình trong trường hợp đặc biệt

Một số loại kháng cáo có quy trình riêng bao gồm:

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)