Người đóng thuế nên tìm hiểu xem họ có cần thanh toán các khoản thuế ước tính hoặc bổ sung hay không

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Những Lời Khuyên Của Sở Thuế Vụ Về Luật Cải Cách Thuế 2018-142, Ngày 12 tháng 9, 2018

Hệ thống thuế của Hoa Kỳ hoạt động trên cơ sở vừa-làm-vừa-trả. Điều này có nghĩa là người đóng thuế phải trả hầu hết tiền thuế của họ trong năm cùng lúc họ kiếm được hoặc nhận được thu nhập. Người đóng thuế thường phải trả ít nhất 90 phần trăm tiền thuế của họ trong suốt cả năm thông qua khoản khấu lưu, các khoản thanh toán thuế ước tính hoặc bổ sung, hoặc cả hai. Nếu không, họ có thể sẽ nợ tiền phạt thuế ước tính khi họ khai thuế.

Người đóng thuế có thể đóng thuế  bất cứ lúc nào trong năm. Họ phải chọn năm thuế và loại hoặc mẫu thuế khi thanh toán bằng đường điện tử. Người nào chọn đóng thuế bằng ngân phiếu nên viết ngân phiếu cho “United States Treasury" và ghi năm thuế và loại thuế mà họ đang đóng.

Người nào chọn đóng thuế bằng cách kết hợp giữa việc khấu lưu thuế và thanh toán thuế ước tính nên thực hiện quá trình Kiểm tra Phiếu lương. Họ có thể kiểm tra phiếu lương bằng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu  trên IRS.gov. Làm việc này bây giờ có thể giúp người đóng thuế tránh được tình trạng nợ thuế bất ngờ và tình trạng bị phạt khi khai thuế cho năm 2018 trong năm tới.

Dưới đây là một số ví dụ về những trường hợp có thể cần thanh toán thuế ước tính:

Cá nhân - bao gồm kinh nghiệp tư nhân do một người làm chủ, người hùn vốn và cổ đông của công ty S - có thể phải trả hàng quý thuế ước tính nếu:

  • họ dự kiến sẽ nợ ít nhất $1,000 khi khai thuế
  • họ đã nợ thêm thuế khi họ khai thuế năm ngoái

Ngoài ra, những người có thể cần thanh toán thuế ước tính bao gồm những người:

  • có nhiều việc làm, nhưng không yêu cầu mỗi chủ thuê lao động khấu lưu thuế
  • làm việc tự do/tự tạo
  • làm việc theo hợp đồng độc lập
  • là đại diện của công ty bán hàng trực tiếp hoặc bán hàng tại nhà
  • tham gia kinh doanh theo dạng chia sẻ kinh phí, nơi họ không làm việc dưới tư cách nhân viên

Đối với năm thuế 2018, các ngày đến hạn của các khoản thuế ước tính là ngày 17 tháng 9, 2018 và 15 tháng 1, 2019.

Thông tin bổ sung:

Đăng ký để nhận những Lời Khuyên Về Thuế Của IRS