Những người đóng thuế cần tờ khai thuế của năm trước có một số lựa chọn

Lời Khuyên về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2020-139, ngày 20 tháng Mười, 2020

Trợ giúp có sẵn dành cho những người đóng thuế cần thông tin thuế cho những năm trước, nhưng không giữ bản sao các tờ khai thuế của mình. Có các lựa chọn để giúp những người đóng thuế có được thông tin mà họ cần.

Thông thường, người đóng thuế nên giữ bản sao các tờ khai thuế và bất kỳ tài liệu nào trong vòng ít nhất ba năm sau khi họ khai thuế. Nếu người đóng thuế không giữ những hồ sơ này thì sau đây là một số điều mà họ có thể làm:

Hỏi nhà cung cấp phần mềm hoặc nhân viên khai thuế

Những người cần bản sao tờ khai thuế trước hết nên kiểm tra lại với nhà cung cấp phần mềm hoặc nhân viên khai thuế. Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, IRS) có sẵn tờ khai thuế của các năm trước nhưng quý vị sẽ mất một khoản phí.

Nhận bản ghi

Những người đóng thuế không thể nhận được bản sao tờ khai thuế của các năm trước có thể yêu cầu Sở Thuế Vụ cấp một bản ghi thuế. Để bảo vệ danh tính của người đóng thuế, tài liệu này che đi một phần thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ và số An Sinh Xã Hội. Tất cả các mục tài chính, bao gồm lợi tức gộp được điều chỉnh của người khai thuế, đều hiển thị đầy đủ. Các bản ghi này là miễn phí và có sẵn cho năm thuế mới nhất sau khi Sở Thuế Vụ đã xử lý tờ khai thuế. Mọi người cũng có thể lấy bản ghi trong vòng ba năm trước đó.

Người đóng thuế đăng ký nhận một bản ghi cần chờ một thời gian để nhận được. Dưới đây là ba cách để nhận bản ghi:

  • Nhận Bản Ghi trực tuyến. Mọi người có thể sử dụng công cụ này để xem, in hoặc tải xuống bản sao của tất cả các loại bản ghi. Những người sử dụng công cụ này phải xác thực danh tính của mình bằng quy trình Truy Cập An Toàn. Những người đóng thuế không thể đăng ký hoặc không muốn sử dụng công cụ Nhận Bản Ghi Trực Tuyến có thể sử dụng công cụ Nhận Bản Ghi qua Đường Bưu Điện (Tiếng Anh) để đăng ký nhận một loại bản ghi của tờ khai hoặc trương mục thuế. Người đóng thuế cần đợi từ năm đến 10 ngày theo lịch để nhận được.
  • Qua điện thoại. Số điện thoại là 800-908-9946.
  • Qua đường bưu điện. Người đóng thuế có thể hoàn thành và gửi Mẫu 4506-T (Tiếng Anh) hoặc Mẫu 4506-T-EZ (Tiếng Anh) tới Sở Thuế Vụ để nhận một bản ghi qua đường bưu điện. Người đóng thuế sử dụng Mẫu 4506-T để yêu cầu các hồ sơ thuế khác: bản ghi trương mục thuế, hồ sơ trương mục, tiền lương và lợi tức và xác minh việc không phải khai thuế. Các mẫu này có sẵn trên trang Mẫu, Hướng Dẫn và Ấn Phẩm (Tiếng Anh) trên IRS.gov.

Yêu cầu bản sao tờ khai thuế từ Sở Thuế Vụ

Trong trường hợp cần thiết, người đóng thuế có thể yêu cầu nhận một bản sao tờ khai thuế bằng cách điền và gửi Mẫu 4506 (Tiếng Anh) qua đường bưu điện tới địa chỉ của Sở Thuế Vụ được ghi trên mẫu này. Phí là $50 cho mỗi bản sao và các bản này có sẵn đối với năm thuế hiện tại và các năm thuế trong sáu năm trước đó.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên về Thuế của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)