Tín thuế nhận con nuôi giúp đỡ các gia đình có chi phí liên quan đến việc nhận con nuôi

Mẹo thuế của IRS 2023-06, ngày 23 tháng 1 năm 2023

Khoản tín thuế nhận con nuôi này cho phép các gia đình đang trong quá trình nhận con nuôi trong năm 2022 yêu cầu khoản chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện lên tới $14.890 cho mỗi trẻ đủ điều kiện. Người đóng thuế có thể áp dụng khoản tín thuế này cho các trường hợp nhận con nuôi từ cơ sở chăm sóc thay thế quốc tế, trong nước, công và tư.

Những điều cần biết về việc yêu cầu khoản tín thuế này

  • Để yêu cầu tín thuế nhận con nuôi, người đóng thuế hoàn thành Mẫu 8839, Chi Phí Nhận Con Nuôi Đủ Điều Kiện (tiếng Anh), và đính kèm mẫu này cùng với tờ khai thuế. Họ sử dụng mẫu này để tính xem họ có thể yêu cầu khoản tín thuế là bao nhiêu.
  • các hạn mức thu nhập ảnh hưởng đến số tiền tín thuế.
  • Khoản tín thuế nhận con nuôi không được hoàn lại. Nó sẽ làm giảm hóa đơn tính thuế nhưng sẽ không dẫn đến khoản tiền hoàn thuế, ngay cả khi số tiền tín thuế lớn hơn hóa đơn tính thuế. Tuy nhiên, người đóng thuế có thể chuyển tiếp khoản tín thuế còn lại và áp dụng khoản đó cho các tờ khai thuế trong tương lai trong tối đa 5 năm.

Ai được coi là một trẻ đủ điều kiện

Một trẻ đủ điều kiện là một cá nhân dưới 18 tuổi hoặc không có khả năng về mặt thể chất hoặc tinh thần để tự chăm sóc bản thân.

Chi phí đủ điều kiện

Chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện bao gồm những thứ như:

  • Phí nhận con nuôi
  • Án phí và phí luật sư
  • Chi phí đi lại liên quan đến việc nhận con nuôi như chi phí ăn ở
  • Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc nhận nuôi hợp pháp một trẻ đủ điều kiện

Các chi phí có thể được khấu trừ ngay cả khi người đóng thuế thanh toán trước khi xác định được một trẻ đủ điều kiện. Ví dụ, một số cha mẹ nuôi tương lai trả tiền cho việc kiểm tra tại gia đình khi bắt đầu quá trình nhận con nuôi. Những cha mẹ này có thể khai các khoản phí này là chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện.

Chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện không bao gồm chi phí mà người đóng thuế phải trả để nhận nuôi con của vợ/chồng. Tuy nhiên, chúng có thể bao gồm chi phí nhận con nuôi do đối tác quan hệ gia đình đã đăng ký trả nếu đối tác đó sống ở tiểu bang cho phép cha/mẹ thứ hai cùng giới hoặc đồng cha mẹ để nhận nuôi con của đối tác.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)