Hai khoản tín thuế có thể giúp trang trải chi phí giáo dục đại học

Mẹo Thuế của IRS 2022-38, ngày 10 tháng 3 năm 2022

Giáo dục đại học quan trọng đối với nhiều người và thường tốn kém. Cho dù đó là đào tạo nghể chuyên biệt hay bằng cấp cao, thì cũng có rất nhiều chi phí liên quan đến giáo dục đại học. Có hai khoản tín thuế giáo dục (tiếng Anh) được thiết kế để giúp bù đắp những chi phí này – tín thuế cơ hội Mỹ (tiếng Anh)tín thuế giáo dục trọn đời (tiếng Anh).

Những người đóng thuế đã trả tiền cho giáo dục đại học vào năm 2021 có thể thấy những khoản tiết kiệm thuế này khi họ nộp tờ khai thuế. Nếu người đóng thuế, vợ/chồng, hoặc người phụ thuộc của họ theo các khóa học sau trung học, họ có thể đủ điều kiện để nhận quyền lợi về thuế. Để yêu cầu một trong hai khoản tín thuế, người đóng thuế hoàn thành Mẫu 8863, Tín Thuế Giáo Dục (tiếng Anh), và nộp mẫu này cùng với tờ khai thuế của họ.

Các khoản tín thuế này làm giảm số tiền thuế mà một người nào đó nợ. Nếu khoản tín thuế giảm thuế xuống dưới 0, người đóng thuế thậm chí có thể nhận được tiền hoàn thuế. Để đủ điều kiện yêu cầu một trong số các khoản tín thuế này, người đóng thuế hoặc người phụ thuộc phải nhận được Mẫu 1098-T từ một cơ sở giáo dục đủ điều kiện. Có những trường hợp ngoại lệ đối với một số học sinh.

Dưới đây là một số điểm chính mà người đóng thuế nên biết về mỗi khoản tín thuế này.\

Tín thuế cơ hội Mỹ:

  • Có giá trị quyền lợi tối đa lên đến $2.500 cho mỗi sinh viên đủ điều kiện.
  • Chỉ có trong bốn năm đầu tiên tại một trường đại học hoặc trường dạy nghề đủ điều kiện.
  • Dành cho sinh viên theo học để lấy bằng hoặc chứng chỉ giáo dục được công nhận khác.
  • Được hoàn lại một phần. Mọi người có thể nhận lại tới $1.000.

Tín thuế giáo dục trọn đời:

  • Có giá trị quyền lợi tối đa lên đến $2.000 cho mỗi tờ khai thuế, mỗi năm, bất kể số lượng sinh viên đủ điều kiện.
  • Có sẵn cho tất cả các năm giáo dục sau trung học và các khóa học để có được hoặc cải thiện các kỹ năng công việc.
  • Có sẵn không giới hạn số năm thuế.

Người đóng thuế có thể sử dụng Công Cụ Trợ  Tá Thuế Tương Tác (tiếng Anh) trên IRS.gov để tìm hiểu xem họ có đủ điều kiện nhận một trong các khoản tín thế này hay không.

Thêm thông tin: