Am hiểu quyền hạn của người đóng thuế: Quyền phản đối quan điểm của IRS và được lắng nghe

Mẹo Thuế của IRS 2022-65, ngày 27 tháng 4, 2022

Mỗi người đóng thuế đều có một bộ quyền cơ bản khi làm việc với IRS, được gọi chung là Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế. Một trong số này là quyền phản đối quan điểm của IRS và được lắng nghe.

Dưới đây là một số chi tiết về ý nghĩa của quyền này đối với người đóng thuế.

Người đóng thuế có quyền:

 • Đưa ra phản đối.
 • Cung cấp tài liệu bổ sung để phản hồi các hành động chính thức hoặc được đề xuất của IRS.
 • Kỳ vọng IRS xem xét các phản đối kịp thời của họ.
 • Yêu cầu IRS xem xét mọi văn kiện chứng minh một cách nhanh chóng và công bằng.
 • Nhận phản hồi nếu IRS không đồng ý với quan điểm của họ.

Dưới đây là một số điều cụ thể mà quyền này cung cấp cho người đóng thuế.

 • Trong một số trường hợp, IRS sẽ thông báo cho người đóng thuế rằng tờ khai thuế của họ có lỗi về toán học hoặc lỗi đánh máy. Nếu điều này xảy ra, người đóng thuế:
  • Có 60 ngày để nói với IRS rằng họ không đồng ý.
  • Phải cung cấp bản sao của bất kỳ hồ sơ nào có thể giúp sửa lỗi.
  • Có thể gọi đến số điện thoại đề trên thông báo hoặc hóa đơn của quý vị để được trợ giúp.
  • Có thể mong đợi cơ quan này thực hiện điều chỉnh cần thiết đối với tài khoản của họ và gửi điều chỉnh nếu IRS giữ quan điểm của người đóng thuế.
    
 • Đây là những gì sẽ xảy ra nếu IRS không đồng ý với quan điểm của người đóng thuế:
  • Cơ quan này sẽ ra thông báo đề xuất điều chỉnh thuế. Đây là một thư được gửi qua đường bưu điện.
  • Thông báo này cung cấp cho người đóng thuế quyền không đồng ý với điều chỉnh được đề xuất.
  • Người đóng thuế đưa ra phản đối bằng cách nộp đơn kiến nghị lên Tòa Án Thuế Vụ Hoa Kỳ. Người đóng thuế nói chung phải nộp đơn kiến nghị trong vòng 90 ngày kể từ ngày thông báo, hoặc 150 ngày nếu đơn đó được đề địa chỉ bên ngoài Hoa Kỳ.
    
 • Người đóng thuế có thể gửi tài liệu và đưa ra phản đối trong quá trình kiểm toán. Nếu IRS không đồng ý với quan điểm của người đóng thuế, cơ quan này sẽ đưa ra thông báo giải thích lý do tại sao họ lại tăng thuế. Trước khi nộp thuế, người đóng thuế có quyền kiến nghị lên Tòa Án Thuế Vụ Hoa Kỳ và phản đối quyết định của cơ quan này.
   
 • Trong một số trường hợp, IRS phải cho người đóng thuế có cơ hội được điều trần trước một Văn Phòng Kháng Cáo độc lập. Cơ quan này phải làm việc này
  • Trước khi thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thu một khoản nợ thuế. Những hành động này bao gồm việc cưỡng chế đối với tài khoản ngân hàng của người đóng thuế. Ngay sau khi nộp thông báo về quyền nắm giữ tài sản vì nợ thuế liên bang tại địa điểm khai thuế tiểu bang thích hợp. Nếu người đóng thuế không đồng ý với quyết định của Văn Phòng Kháng Cáo, họ có thể kiến nghị lên Tòa Án Thuế Vụ Hoa Kỳ.

Thêm Thông Tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)