Hiểu về quyền của người đóng thuế: Quyền được dứt điểm

Mẹo Thuế của IRS 2021-149, Ngày 7 Tháng 10, 2021

Người đóng thuế tương tác với IRS có quyền được dứt điểm. Quyền này có hiệu lực với người đóng thuế trải qua quá trình kiểm xét. Những người đóng thuế này có quyền được biết khi nào IRS kết thúc việc kiểm xét. Đây là một trong mười quyền cơ bản — được gọi chung là Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế.

Dưới đây là những điều mà người đóng thuế trong quá trình kiểm xét cần biết về quyền được dứt điểm của mình:

 • Người đóng thuế  có quyền được biết:
   
  • Khoảng thời gian tối đa họ có để thách thức quan điểm của IRS.
  • Khoảng thời tối đa mà IRS có thể kiểm xét một niên thuế cụ thể hoặc truy thu nợ thuế. 
  • Khi nào IRS hoàn thành việc kiểm xét.
    
 • Nói chung, IRS có ba năm kể từ ngày người đóng thuể nộp tờ khai để để định mức bất kì khoản thuế bổ sung nào cho niên thuế đó.
   
 • Có một số ngoại lệ hạn chế đối với quy tắc ba năm, bao gồm khi người đóng thuế không nộp tờ khai trong các năm cụ thể hoặc nộp tờ khai không đúng hay gian lận. Trong những trường hợp này, IRS không giới han thời gian để định mức thuế cho niên thuế ấy.
   
 • Nói chung, IRS có 10 năm kể từ ngày định mức để truy thu nợ thuế chưa thanh toán. Giai đoạn 10 năm không thể kéo dài, trừ khi người đóng thuế tham gia thoả thuận trả góp hoặc IRS nhận được các phán quyết của toà án.
   
 • Có một số tình huống mà thời hạn truy thu nợ thuế 10 năm có thể được tạm hoãn. Điều này có thể xảy ra khi IRS không thể thu hồi tiền thuế do người đóng thuế phá sản hoặc có một hoạt động tố tụng đến hạn truy thu đang diễn ra liên quan đến người đóng thuế.
   
 • Thông báo thiếu nợ theo luật định là một thư báo thảo luận về số tiền thuế bổ sung mà người đóng thuế nợ.  Thông báo này cần bao gồm thời hạn nộp đơn lên toà án thuế để phản đối số tiền thuế đã đề xuất.
   
 • Nói chung, người đóng thuế sẽ chỉ chịu một đợt kiểm xét cho mỗi niên thuế. Tuy nhiên, IRS có thể mở lại phiên kiểm xét đối với niên thuế trước đây nếu như IRS thấy điều đó là cần thiết. Điều này có thể xảy ra, thí dụ, nếu người nộp thuế nộp một tờ khai gian lận.

Thông tin bổ sung:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)