Enfòmasyon pou Ensdistri Kote Poubwa se yon Koutim

Sijè 761 – Poubwa – Prelèvman ak Deklarasyon (an angle)
Enfòmasyon fiskal jeneral tankou règleman sou deklarasyon ak prelèvman sou poubwa.

Rejis ak Deklarasyon Poubwa (an anglè)
Enfòmasyon fiskal jeneral sou deklarasyon poubwa.

Akò Konfòmite Volontè sou zafè Poubwa (an anglè)
Enfòmasyon sou akò konfòmite volontè ki la pou mete konfòmite fiskal la an valè nan mitan anplwaye ki jwenn poubwa yo.

Rev. Rul. 2012-18 (an anglè)
Bay anplwayè ak anplwaye yo machaswiv nan yon fòma kesyon ak repons sou zafè taks sekirite sosyal ak asirans sante (Medicare) ki genyen sou poubwa yo, ansanm avèk enfòmasyon sou diferans ki genyen ant poubwa ak sa yo peye pou sèvis, deklarasyon pati anplwayè a nan taks sekirite sosyal ak asirans sante (Medicare) dapre seksyon 3121(q), ak seksyon 45B kredi a.

Rev. Proc. 2007-32 (an anglè)
Pwosedi revni sa a bay yon modèl akò konfòmite poubwa endistri jwèt yo ki ajou, pou Sèvis Revni Entèn ak anplwayè endistri jwèt yo. Nouvo modèl akò sa a te revize pou kapab amelyore administrasyon Pwogram GITCA a ni pou anplwayè yo ak Sèvis la epi pou kapab fasilite epi fè pwomosyon pou izaj teknoloji enfòmasyon finansyè nan pwosesis deklarasyon poubwa.

Rev. Proc, 2020-47 (an anglè)
Pwosedi revni sa a modifye pwosedi jeneral IRS te konn itilize yo pou li enplemante pwogram akò konfòmite poubwa endistri jwèt yo (GITCA). Pwogram GITCA a pèmèt anplwayè endistri jwèt yo antre nan akò volontè ak IRS pou tabli to minimòm poubwa pou anplwaye ki resevwa poubwa yo nan kategori travay ki byen espesifik. Se Rev. Proc. 2003-35 lan ki te etabli pwogram GITCA a. Epi Rev. Proc. 2007-32 mete li ajou ak yon nouvo modèl GITCA. Pwosedi revni sa a modifye Rev. Proc. 2007-32 a epi li pwolonje dat ekspirasyon ak renouvèlman GITCA a ki te twa (3) zan li voye li senk (5) an.

Fòm yo ak Enstriksyon yo

Fòmilè 4137, Sekirite sosyal ak Taks Asirans Sante (Medicare) sou Revni Poubwa ki pa Deklare (an anglè)

Fòmilè 8027, Enfòmasyon Deklarasyon Anyèl Anplwayè pou Revni Poubwa ak Poubwa yo bay (an anglè)

Piblikasyon yo

Piblikasyon 531, Deklare Revni Poubwa (an anglè)PDF

Piblikasyon 1244, Dosye pou anrejistre Poubwa chak jou pou anplwaye ak Deklare Poubwa bay anplwayè (an anglè)PDF

Piblikasyon 1244 (PR), Dosye pou anrejistre Poubwa chak jou pou anplwaye ak Deklare Poubwa bay anplwayè (espanòl)PDF

Piblikasyon 3144, Konsèy sou Poubwa yo (Yon gid pou Deklare Revni Poubwa) pou anplwayè (an espanyòl)PDF

Piblikasyon 3148, Konsèy sou Poubwa yo (Yon gid pou Deklare Revni Poubwa) pou Anplwaye (an anglè)PDF

Piblikasyon 3148 (Espanyòl), Konsèy sou Poubwa yo - Yon gid pou Deklare Revni Poubwa pou anplwaye ki resevwa revni poubwa (vèsyon espanyòl)PDF

Piblikasyon 4932, Akò Konfòmite Poubwa Endistri Jwèt (GITCA) (an anglè)PDF

Piblikasyon 4936, Gid ou pou ou Kenbe epi Konfòme ou ak GITCA (an anglè)PDF

Piblikasyon 4985, Akò Konfòmite Poubwa Endistri Jwèt pou anplwaye ki resevwa Poubwa yo (an anglè)PDF

Piblikasyon 4985 (espanyòl), Akò Konfòmite Poubwa Endistri Jwèt pou anplwaye ki resevwa Poubwa yo (vèsyon espanyòl)PDF

Piblikasyon 5111, Akò Konfòmite Poubwa Endistri Jwèt (GITCA) Avantaj pou Patisipan yo (an anglè)PDF

Piblikasyon 5112, Akò pou Detèmine To Poubwa (TRDA) Avantaj pou Patisipan yo (an anglè)PDF

Video yo

Enfòmasyon sou Poubwa pou Tout Moun (an anglè) – Fòmasyon anliy sa a bay definisyon yon poubwa. L ap esplike obligasyon pou deklare poubwa daprè lalwa epi avantaj ki genyen lè ou deklare poubwa.

Akò Poubwa, Obligasyon Deklarasyon Fendane (an anglè) – Fòmasyon anliy sa a trete obligasyon pou fè deklarasyon fendane pou moun ki gen Akò Poubwa. Sijè sa a gen ladan li egzijan deklarasyon anyèl, konsèy pou amelyore deklarasyon fendane pou Fòmilè 14439 Dosye Deklarasyon Anplwaye, ak plis toujou.

Fòm 8027 ak gwo Etablisman Bwason (an anglè) – Fòmasyon anliy sa a ap pale sou gran pwen Fòm 8027, Enfòmasyon Deklarasyon Anyèl Anplwayè pou Revni Poubwa ak Poubwa ki bay yo.

Powsesis pou deklare Poubwa Anplwayè kalkie, Sètifika pou Akò Konfòmite Poubwa pou Endistri Jwèt (an anglè) – Fòmasyon anliy sa soulinye gran pwen yo sou sètifika pewòl pou endistri kote yo resevwa poubwa. Li kouvri sijè ki enkli idantifikasyon akò a, konprann obligasyon pou deklare yo ak limit ki aplikab nan Pwosesis Deklarasyon Poubwa Anplwayè Kalkile a, ak plis toujou.

Prestasyon Anplwaye yo pou Akò Poubwa yo ak To Poubwa yo (an anglè) – Fòmasyon anliy sa a kouvri definisyon poubwa, obligasyon anplwaye yo pou yo deklara poubwa, akò poubwa yo ak fason yo fonksyone ak pi plis toujou.

Deklare Poubwa (an anglè) – Videyo sa a montre ki jan pou anplwaye yo deklare poubwa bay anpwlayè yo. Anplwayè yo sipoze raple anplwaye yo tout poubwa yo resevwa yo taksab. Yo sipoze deklare poubwa yo bay anplwayè yo. Meyè fason pou yo fè sa se itilize Fòmilè 4070 IRS, Deklarasyon Poubwa Anplwaye bay Anplwayè, oswa yon deklarasyon ki menm ak li.

Deklare Poubwa- Emisyon Jill ak Jason (an anglè) – Videyo sa a se pou anplwaye yo ki nan endistri kote yo gendwa resevwa poubwa antanke pati nan salè yo.

Enfòmasyon sou Poubwa pou Endistri Kosmetoloji a (an anglè) – Fòmasyon anliy sa a soulinye gran pwen yo sou egzijans pou deklare poubwa ki gen rapò ak Endistri Kosmetoloji, li gen ladan li definisyon revni poubwa, responsablite anplwaye yo, pwopriyetè estidyo yo, etidyan kosmetoloji yo ak pi plis toujou.