Thông Tin Cho Các Ngành Mà Tiền Boa Là Phong Tục

Chủ Đề Số 761 Tiền Boa– Khấu Lưu và Khai Báo
Thông tin tổng quan về thuế bao gồm các quy tắc về khai báo và khấu lưu tiền boa.

Lưu Giữ Hồ Sơ và Khai Báo Tiền Boa (tiếng Anh)
Thông tin tổng quan về khai báo tiền boa.

Thỏa Thuận Tuân Thủ Tiền Boa Tự Nguyện (tiếng Anh)
Thông tin về các thỏa thuận tuân thủ tự nguyện được thiết kế để tăng cường sự tuân thủ thuế giữa các nhân viên nhận tiền boa.

Phán Quyết Thuế Vụ 2012-18 (tiếng Anh) – Cung cấp hướng dẫn cho chủ lao động và nhân viên dưới dạng câu hỏi và trả lời liên quan đến thuế an sinh xã hội và Medicare áp dụng đối với tiền boa, bao gồm thông tin về sự khác biệt giữa tiền boa và phí dịch vụ, việc khai báo về thuế an sinh xã hội và Medicare của chủ lao động theo đoạn 3121 (q ), và tín thuế đoạn 45B.

Quy Trình Thuế Vụ 2007-32 (tiếng Anh) – Quy trình thuế vụ này cung cấp mô hình cập nhật  của Thỏa Thuận Tuân Thủ Tiền Boa của Nghành Cờ Bạc được Sở Thuế Vụ và các chủ lao động trong ngành cờ bạc sử dụng. Mô hình thỏa thuận mới đã được sửa đổi để tăng cường quản lý Chương Trình GITCA bởi cả hai chủ lao động và Sở, đồng thời tạo điều kiện và thúc đẩy việc sử dụng công nghệ thông tin tài chính hiện tại trong quy trình khai báo tiền boa.

Quy Trình Thuế Vụ 2020-47 (tiếng Anh) – Quy trình thuế vụ này sửa đổi các quy trình chung được IRS sử dụng để triển khai chương trình Thỏa Thuận Tuân Thủ Tiền Boa của Nghành Cờ Bạc (GITCA). Chương trình GITCA cho phép các chủ lao động trong ngành cờ bạc ký kết các thỏa thuận tự nguyện với IRS để thiết lập tỷ lệ tiền boa tối thiểu cho các nhân viên trong các danh mục nghề nghiệp cụ thể. Chương trình GITCA được thành lập bởi Quy Trình Thuế Vụ 2003-35 và được cập nhật bởi Quy Trình Thuế Vụ 2007-32 với mô hình GITCA mới. Quy trình thuế vụ này sửa đổi Quy Trình Thuế Vụ 2007-32 bằng cách kéo dài thời hạn hết hạn và thời hạn gia hạn của GITCA từ ba đến năm năm.

Mẫu Đơn & Hướng Dẫn

Ấn Phẩm

Video

Thông Tin về Tiền Boa cho Đối Tượng Chung (tiếng Anh) – Hội thảo trên web này cung cấp định nghĩa về tiền boa. Nó sẽ giải thích nghĩa vụ khai báo đối với các mẹo theo luật và lợi ích của việc khai báo tiền boa.

Nghĩa Vụ Khai Báo Cuối Năm của Thỏa Thuận Tiền Boa (tiếng Anh) – Hội thảo trên web này thảo luận về các nghĩa vụ khai báo cuối năm đối với những người có Thỏa Thuận Tiền Boa. Các chủ đề cũng bao gồm khai báo thường niên bắt buộc, các mẹo về cải thiện khai báo cuối năm cho Mẫu 14439, Khai Báo Dữ Liệu Nhân Viên, v.v..

Mẫu 8027 và các Cơ Sở Đồ Ăn Thức Uống Lớn (tiếng Anh) – Hội thảo trên web này sẽ tổng quan về Mẫu 8027, Tờ Khai Thông Tin Hàng Năm của Chủ Lao Động về Thu Nhập Tiền Boa và Tiền Boa Được Phân Bổ.

Chứng Nhận Quy Trình Khai Báo Tiền Boa Do Chủ Lao Động Tính cho Thỏa Thuận Tuân Thủ Tiền Boa của Nghành Cờ Bạc (tiếng Anh) – Hội thảo trên web này cung cấp thông tin tổng quan về chứng nhận tiền lương cho ngành có tiền boa. Các chủ đề được đề cập bao gồm xác định thỏa thuận, hiểu các yêu cầu khai báo và thẩm quyền áp dụng cho Quy Trình Khai Báo Tiền Boa Do Chủ Lao Động Tính, v.v..

Bài Thuyết Trình cho Nhân Viên về Thỏa Thuận Tiền Boa với Tỷ Lệ Tiền Boa (tiếng Anh) – Hội thảo trên web này sẽ đề cập đến định nghĩa về tiền boa, nghĩa vụ của nhân viên trong việc khai báo tiền boa, thoả thuận tiền boa và cách chúng hoạt động và nhiều hơn thế nữa.

Khai Báo Tiền Boa (tiếng Anh) – Video này giới thiệu cách nhân viên khai báo tiền boa với chủ lao động của họ. Chủ lao động nên nhắc nhở nhân viên của họ rằng tất cả tiền boa nhận được đều phải chịu thuế. Họ nên khai báo tiền boa của họ cho chủ lao động của họ. Cách tốt nhất để làm điều này là sử dụng Mẫu 4070, Nhân Viên Khai Báo Tiền Boa với Chủ Lao Động của IRS, hoặc một báo cáo tương tự.

Khai Báo Thu Nhập Tiền Boa - Show của Jill và Jason (tiếng Anh) – Video này dành cho nhân viên trong các ngành có thể nhận tiền boa như một phần thu nhập của họ.

Thông Tin Về Thuế cho Ngành Thẩm Mỹ (tiếng Anh) – Hội thảo trên web này sẽ cung cấp tổng quan về các yêu cầu khai báo tiền boa liên quan đến Ngành Thẩm Mỹ, bao gồm định nghĩa về thu nhập tiền boa, trách nhiệm của nhân viên, chủ tiệm thẩm mỹ, sinh viên ngành thẩm mỹ và hơn thế nữa.