Rekipere PIN Pwoteksyon Idantite Ou (IP PIN)

Si nou te ba ou yon PIN pou Pwoteksyon Idantite (IP PIN) epi ou te pèdi li oswa ou pa t resevwa Avi CP01A (an anglè) nou an avèk nouvo IP PIN ou an, w ap bezwen rekipere li oswa mande pou ba ou li ankò pou ou fè deklarasyon w lan sou entènèt.

Nou te ba ou yon IP PIN si ou:

  • Te resevwa yon Avi CP01A (an anglè)
  • Te chwazi resevwa yon IP PIN
  • Te eseye fè deklarasyon enpo w lan sou entènèt epi yo 'te rejte li paske ou pa t mete yon IP PIN'

Kòman pou rekipere IP PIN ou sou entènèt

Ou ka itilize zouti anliy Jwenn yon IP PIN nan pou ou rekipere aktyèl IP PIN ou an. Si ou pa genyen yon kont sou IRS.gov deja, n ap mande ou pou ou enskri pou yon kont epi valide idantite ou.

Si ou te kreye yon kont anliy deja epi ou te jwenn yon IP PIN, ale sou Jwenn yon IP PIN epi konekte sou kont ou. Yo ka egzije ou pou verifye idantite ou ankò akoz sekirite kont nou ki ranfòse.

Kòman yo ka ba ou IP PIN ou an ankò

Si ou pa kapab rekipere IP PIN ou an sou entènèt la, ou ka rele nou nan 800-908-4490 pou asistans espesyal, soti lendi pou rive vandredi, 7è nan maten pou 7è nan aswè, nan lè lokal (Alaska ak Hawaii swiv Lè Pasifik), pou yo ba ou IP PIN ou an ankò Yon asistan ap verifye idantite ou epi voye IP PIN ou an nan adrès lapòs ki nan dosye ou nan 21 jou.

Eksepsyon:

  • Se apre 14 oktòb epi ou pa t depoze Fòm 1040 oswa 1040 PR/SS ou genyen aktyèlman an oswa sa ane pase yo.

Si ou tonbe nan eksepsyon an epi ou pa kapab ale nan zouti anliy Jwenn yon IP PIN nan, pi bon opsyon ou nan moman sa se depoze deklarasyon enpo w la sou fòma papye san IP PIN ou an.

W ap bezwen konplete epi voye yon deklarasyon enpo sou fòm papye pa lapòs san IP PIN ou an.N ap analize deklarasyon w lan pou nou konfime si se pou ou, men sa ka retade tout ranbousman nou dwe ou yo.

Itilizatè IP PIN k ap chèche rekipere nimewo yo pa ta dwe aplike pou yon nouvo Ip PIN avèk Fòmilè 15227 la. Pwosesis aplikasyon avèk Fòmilè 15227 la se pou kontribyab k ap antre nan pwogram nan pou premye fwa epi ki poko genyen yon egzijans IP PIN.

Si ou depoze deklarasyon w lan IP PIN IRS te ba ou a:

  • N ap rejte deklarasyon elektwonik ou an, epi ou p ap kapab depoze sou entènèt
  • N ap soumèt deklarasyon sou papye w la sou plis kontwòl pou valide idantite w, sa k ap retade tout ranbousman nou ka dwe ou.