Yon òf nan konpwomi ka ede kèk kontribyab rezoud dèt fiskal

Konsèy Fiskal IRS 2023-58, 27 avril 2023

Lè yon kontribyab pa ka peye tout responsablite fiskal li oswa si peman sa ta ka lakòz difikilte finansye, yo ka vle konsidere aplike pou yon Òf nan Konpwomi. Yon Òf nan Konpwomi se yon akò ki jwenn ant yon kontribyab ak IRS pou peye yon montan ki pi piti pase montan dèt taks la okonplè. Objektif la se yon konpwomi k ap nan pi bon enterè ni kontribyab la ni ajans lan. Frè aplikasyon pou yon òf nan konpwomi se $205. Kontribyab ki gen ti revni yo pa oblije peye frè sa a, epi yo ta dwe verifye si yo satisfè definisyon ti revni an ki nan enstriksyon yo pou  Fòm 656, Òf nan Konpwomi.

IRS la ap ekzamine aplikasyon yo, li konsidere ansanm reyalite ki inik pou kontribyab la ak tout sikonstans espesyal ki afekte kapasite kontribyab la pou li peye, tankou:

 • Revni.
 • Depans yo.
 • Valè Byen yo.

Ti livrè òf nan konpwomi a gen enfòmasyon detaye

Livrè a pale sou tout bagay (an anglè) PDF yon kontribyab bezwen konnen pou li soumèt yon pwopozisyon konpwomi, tankou:

 • Kalifikasyon.
 • Frè pou aplike.
 • Pwosesis apliokasyon.
 • Fòmilè yo.

Ti livrè a disponib nan lang Panyòl tou. Kontribyab yo ta dwe telechaje epi sèvi ak dènye vèsyon ti livrè OIC a pou evite reta yo nan pwosesis la.

Kontribyab yo kapab gade tou yon seri videyo titoryèl sou òf nan konpwomi

IRS la gen yon seri videyo titoryèl gratis sou òf nan konpwomi ki disponib nan lang Anglè, Panyòl ak Chinwa senplifye. Lis lekti a gen enfòmasyon fasil pou jwenn ke kontribyab yo bezwen konnen lè yo konsidere epi aplike pou yon OIC. Sijè nan seri a genyen ladan yo:

 • Apèsi sou pwosesis OIC, fòm yo ak zouti pre-kalifikasyon.
 • Gid etap pa etap pou ranpli Fòm 433-A ak 433-B OIC. Sa yo se koleksyon deklarasyon enfòmasyon ki obligatwa pou òf ki gen rapò ak ni patikilye ni biznis.
 • Egzanp etap pa etap sou fason pou ranpli  Fòm 656, Òf nan Konpwomi.
 • Lis verifikasyon tout sa ki nesesè pou soumèt yon òf valab.

Kontribyab yo ka wè si yo kalifye ak zouti pre-kalifikasyon an (an anglè) 

Kontribyab yo ka antre enfòmasyon finansye yo ak estati deklarasyon fiskal yo nan zouti a pou kalkile yon montan òf preliminè. Zouti sa se sèlman yon gid. IRS la ap pran desizyon final la pou si wi ou non pou li aksepte aplikasyon kontribyab la.

Pridan ak Òf nan Konpwomi mills

Òf nan konpwomi yo se yon pwogram enpòtan pou ede moun ki pa ka peye regle dèt enpo federal yo. Men, "òf nan konpwomi mills yo" ka ankouraje ak agresivite òf nan konpwomi nan fason ki ka twonpe moun ki san okenn dout pa satisfè kalifikasyon yo, e souvan sa koute kontribyab yo dè milye de dola. Kontribyab yo kapab verifye kalifikasyon yo gratis lè yo sèvi avèk zouti Pre-Kalifikasyon Òf nan Konpwomi IRS la.

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)