Eseye eskwokri W-2 sa a ka lakoz penalite pou kontribyab yo

Konsèy Fiskal IRS 2023-39, 27 Mas 2023

Yon nouvo eskwokri k ap sikile sou rezo sosyal yo ankouraje moun yo pou sèvi ak enfòmasyon salè yo sou yon deklarasyon enpo pou reklame fo kredi nan lespwa pou yo resevwa yon gwo ranbousman.

Ki jan eskwokri W-2 a mache

Konplo a ankouraje moun yo sèvi ak lojisyèl enpo pou ranpli manyèlman Fòm W-2, Deklarasyon Salè ak Enpo (an anglè), epi mete fo enfòmasyon sou revni. Eskanmontè yo sigjere moun falsifye gwo revni, chif prelèvman ak anplwayè. Lè sa a, eskanmontè yo bay moun yo enstriksyon pou yo ranpli fo deklarasyon enpo a elektwonikman nan lespwa yo ap resevwa yon ranbousman sibstansyèl - pafwa menm senk chif - akòz gwo montan prelèvman an.

Gen de lòt varyasyon nan konplo sa a ki ap sikile. Tou de enplike move itilizasyon enfòmasyon salè sou Fòm W-2 a nan lespwa ke yo jenere yon ranbousman ki pi gwo:

  • Youn nan varyasyon yo enplike moun ki sèvi ak Fòm 7202, Kredi pou Konje Maladi ak Konje Lafanmi pou Kèk Travayè Endepandan (an anglè), pou reklame yon kredi ki baze sou revni yo touche kòm yon anplwaye men pa kòm yon travayè endepandan. Kredi sa yo te disponib pou travayè endepandan pandan pandemi 2020 ak 2021 an; yo pa disponib pou deklarasyon enpo 2022 yo.
  • Yon varyasyon sanblab enplike moun ki ap envante anplwaye fiktif k ap travay lakay yo epi sèvi akAnèks H (Fòm 1040), Enpo sou Travay nan kay (an anglè), pou eseye reklame yon ranbousman ki baze sou fo salè konje medikal ak fanmi yo pa't janm peye. Kontribyab yo itilize fòm nan pou deklare enpo travay nan kay si yo te anboche yon moun pou fè travay nan kay epi salè sa yo te sijè a Sekirite Sosyal, Medicare oswa enpo federal sou chomaj (FUTA), oswa si patwon an te kenbe enpo federal sou salè sa yo.

IRS la verifye W-2 yo epi l ap siveye eskwokri sa yo

IRS la, ansanm ak patnè Somè Sekirite (an anglè) nan endistri fiskal la ak eta yo, ap siveye aktivman pou konplo sa a ak lòt yo. Anplis de sa, IRS la travay ak konpayi pewòl yo ak gwo anplwayè yo ansanm ak Administrasyon Sekirite Sosyal la pou verifye enfòmasyon W-2 yo.

Moun ki eseye eskwokri sa a fè fas ak yon pakèt penalite, ki gen ladan yon sanksyon $5,000 pou deklarasyon frivòl (an anglè). Yo riske pouswit kriminèl paske yo fè fo deklarasyon enpo.

Pou nenpòt moun ki te patisipe nan youn nan magouy sa yo, gen plizyè opsyon ke IRS la rekòmande. Moun yo ka amande (an anglè) yon deklarasyon enpo anvan oswa konsilte yon pwofesyonèl enpo yo fè konfyans.

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)