Demistifye lejann komen konsènan ranbousman enpo federal

Konsèy fiskal IRS 2024-35, 17 avril 2024

Yon fwa moun yo fin ranpli epi depoze deklarasyon enpo yo, anpil nan yo ap tann ranbousman potansyèl yo dwe yo. Konnen diferans ant sa ki verite ak istwa moun envante, sa ka ede jere atant lan pandan y ap tann lajan yo.

Lejann: Lè w rele IRS, yon founisè lojisyèl enpo, oswa yon pwofesyonèl enpo, ap bay yon dat ranbousman ki pi egzak.

Reyalite : Pi bon fason pou tcheke estati yon ranbousman se atravè kote Ranbousman mwen an? zouti oswa aplikasyon IRS2Go.

Kontribyab yo kapab rele liy dirèk ranbousman otomatik la tou nan 800-829-1954 pou jwenn estati ranbousman yo. Liy dirèk sa a gen menm enfòmasyon sou ranbousman pou ane fiskal aktyèl la ak Kote Ranbousman Mwen an? Ou pa bezwen rele IRS sof si Kote Ranbousman Mwen an? di fè sa.

Lejann : Zouti Kote Ranbousman Mwen an? ap fè erè si yo poko mete l ajou.

Reyalite : Kote Ranbousman Mwen an gen enfòmasyon ki pi aktyèl la sou sitiyasyon ranbousman an. Yo mete l ajou yon fwa pa jou, anjeneral lannwit. Menmsi IRS bay pifò ranbousman yo nan 21 jou, li posib pou yon ranbousman ka pran plis tan. Si IRS bezwen plis enfòmasyon pou trete yon deklarasyon enpo, ajans lan pral kontakte kontribyab la pa lapòs. Kontribyab yo ta dwe konsidere tou tan li pran pou bank yo anrejistre ranbousman an nan kont kontribyab la. Moun k ap tann yon ranbousman pa lapòs ta dwe pèmèt plis tan.

Lejann: Zouti Kote Ranbousman Mwen an? gen erè ladan l paske kantite lajan ranbousman an mwens pase sa m te espere a.

Reyalite : Gen plizyè faktè (an anglè) ki ka lakòz yon ranbousman enpo pi piti pase sa yon moun te espere. IRS pral poste yon lèt voye bay kontribyab la pou eksplike si li te ajiste yon ranbousman. Gen kèk kontribyab ki ka resevwa yon lèt tou nan men Biwo Sèvis Fiskal Depatman Trezò a si yo te redwi ranbousman an pou konpanse sèten obligasyon finansye. Anvan yo rele, kontribyab yo ta dwe tann lèt la pou konprann poukisa chanjman an te fèt.

Lejann: Lè w jwenn yon ranbousman ane sa a, sa vle di pa gen okenn nesesite pou ajiste prelèvman pou ane enpo 2024 la.

Reyalite : Pou evite yon sipriz ane pwochèn, kontribyab yo ta dwe fè chanjman kounye a nan prelèvman enpo yo. zouti Estimatè Prelèvman Enpo a ka ede kontribyab yo detèmine si patwon yo prelve bon kantite lajan an. Kontribyab yo ka sèvi ak rezilta yo jwenn nan Estimatè Prelèvman Enpo a pou ranpli yon nouvo Fòm W-4, Sètifika Prelèvman Anplwaye a epi soumèt li bay patwon yo pi vit posib. Prelèvman an fèt pandan tout ane a, kidonk li pi bon pou w pran etap sa a pi vit posib.

Abòne nan konsèy fiskal IRS yo (an anglè)