A kisa ou dwe atann ou apre ou fin mande yon apèl nan yon zafè fiskal

Konsèy Fiskal IRS 2023-80, 13 Jen 2023

Si yon kontribyab pa dakò ak yon desizyon IRS, li ka anmezi pou evite tan ak depans pou yon jijman tribinal lè yo mande Biwo Apèl Endepandan IRS la pou li revize dosye li a. Biwo sa a separe ak rès IRS la. Lè ofisye Apèl yo revize dosye kontribyab yo te soumèt yo, yo rankontre ak kontribyab yo yon fason enfòmèl epi yo konsidere pozisyon yo ak pozisyon IRS la nan yon fason ki jis epi san patipri.

Apèsi sou pwosesis apèl la

Men sa kontribyab yo dwe konnen si yo vle fè apèl sou dosye yo a:

 1. Pou soumèt yon demann kontestasyon, kontribyab yo poste demann yo a alekri bay biwo ki te voye lèt la ki endike dwa kontestasyon yo a. Pou enfòmasyon sou ranpli yon pwotestasyon fòmèl alekri oswa yon demann pou yon ti dosye, kontribyab yo ta dwe konsilte Piblikasyon 5, Dwa pou w fè Apèl ak Kijan Pou Prepare yon Pwotestasyon Si Ou Pa Dakò (an anglè)PDF. Fonksyon IRS ki resevwa demann lan pral konsidere pwotestasyon kontribyab la epi eseye rezoud pwoblèm fiskal ki nan kontestasyon an. Si biwo sa a pa ka rezoud pwoblèm kontribyab la, yo pral voye dosye a bay sèvis Apèl la pou konsiderasyon.
   
 2. Yon fwa ke demann lan nan sèvis Apèl la, ofisye Apèl la ap kontakte kontribyab la nan lespas 45 jou pa lapòs pou pwograme yon konferans enfòmèl pou etidye sitiyasyon kontribyab la. Sèvis Apèl la fè konferans pa telefòn, an pèsòn ak atravè videyo. Kontribyab yo ka chwazi ki kalite konferans yo prefere.
   
 3. Nan konferans lan, ofisye Apèl la diskite ak kontribyab sou lwa a jan li aplike ak kondisyon dosye a, ansanm ak desizyon tribinal la sou dosye menm jan an.
   
 4. Si yon kontribyab poko pran enfòmasyon sou kontestasyon yo a epi sa fè plis pase 120 jou depi yo te depoze demann yo a, kontribyab yo ka mande yon mizajou sou eta dosye (an anglè) lè yo kontakte dènye biwo egzamen oswa koleksyon IRS yo te travay ak li a.
   
 5. Si kontribyab la voye nouvo enfòmasyon oswa dokiman bay sèvis Apèl la, ofisye Apèl la ka nan nesesite pou voye dosye a tounen nan fonksyon orijinal IRS la pou etidye nouvo enfòmasyon yo. Sèvis apèl la p ap soulve nouvo pwoblèm oswa relouvri pwoblèm kontribyab la oswa IRS yo te dakò sou yo eksepte nan ka yon potansyèl fwod oswa malfezans.
   
 6. Ofisye apèl yo etidye eleman yo, lwa a, kòmantè kontribyab la, ak enfòmasyon kontribyab la ak biwo egzamen oswa biwo koleksyon IRS la yo prezante anvan yo pran yon desizyon final. Yo pral eksplike kontribyab la tou, rezon ki baz desizyon an, ak opsyon yo genyen. Anjeneral, gen twa (3) rezilta nan yon apèl:
   
  • An favè IRS la: Si eleman yo ak lwa yo sipòte pozisyon gouvènman an, ofisye apèl la rekòmande pou kontribyab la aksepte epi abandone pwoblèm nan.
  • An favè kontribyab la: Si lalwa ak eleman yo sipòte pozisyon kontribyab la oswa tribinal yo te deside an favè kontribyab nan dosye menm jan yo, ofisye Apèl la rekòmande pou IRS la aksepte epi abandone pwoblèm nan.
  • Konpwomi: Ofisye Apèl la ka rekòmande yon konpwomi lè eleman yo oswa lwa yo pa klè, oswa tribinal yo te pran desizyon ki diferan sou dosye ki menm jan yo. Nan sitiyasyon sa a, sèvis Apèl la ka rekòmande yon antant kote kontribyab la peye yon pousantaj enpo ki dwe a.

Enterè kontinye ap ajoute sou tout balans yon kontribyab dwe ki poko peye pandan sèvis Apèl la ap etidye yon dosye.

Plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)