Bilan 1ye ane Lwa sou Rediksyon Enflasyon an: IRS ofri sèvis ki amelyore anpil pou sezon deklarasyon 2023 a, teknoloji ki modènize, pouswiv moun ki gen gwo revni ki ap evite peye enpo yo

Nouvo etap enpòtan nan Inisyativ Pwosesis Tretman san papye a: 225 fwa plis fòm ki eskane konpare ak ane 2022, 51 lòt fòm ak lèt ki disponib pou repons anliy

IR-2023-148, 16 out 2023

Gen nouvo amelyorasyon nan opsyon pou tounen kliyan yo apèl pou pi byen sèvi kontribyab yo pandan gen gwo volim apèl yo, opsyon tounen apèl kliyan yo pral disponib kounye a pou jiska 95% moun k ap rele k ap chèche asistans andirèk

WASHINGTON — Yon ane nan efò sou modènizasyon li yo anba Lwa sou Rediksyon Enflasyon an, IRS la te fè gwo pwogrè nan objektif li yo pou bay sèvis klas mondyal, amelyore teknoloji li yo epi asire l kontribyab ki gen gwo revni yo, gwo sosyete yo ak patenarya konplèks yo peye enpo yo dwe yo.

Pandan IRS la ap make anivèsè Lwa sou Rediksyon Enflasyon an, li ap anonse de nouvo etap enpòtan nan kad Inisyativ Pwosesis Tretman San Papye li a: Eskane 225 fwa plis fòm konpare ak ane 2022 epi pèmèt kontribyab yo reponn a 51 lòt fòm ak lèt ​anliy.

Anplis de sa, IRS la te atenn objektif li yo pou li amelyore plis opsyon pou tounen apèl kliyan li yo, kidonk kontribyab yo pa bezwen rete antant pandan peryòd gwo volim apèl yo. Opsyon pou tounen apèl kliyan an ap disponib kounye a pou jiska 95% moun k ap rele k ap chèche asistans andirèk.

Sèvis ki amelyore anpil nan pandan sezon deklarasyon 2023 a

Gras a resous Lwa sou Rediksyon Enflasyon yo, IRS la te bay yon sèvis ki amelyore anpil nan Sezon Deklarasyon 2023 a. IRS te reyalize yon Nivo Sèvis a 87% sou liy prensipal li a pou asistans kontribyab yo.

Jiska fen Sezon Deklarasyon 2023 a, IRS te reponn 3 milyon apèl anplis, te redwi tan datant nan telefòn yo de 28 minit a twa minit, te sèvi 140,000 kontribyab an pèsòn, te dijitalize 80 fwa plis deklarasyon pase an 2022 gras ak adopsyon nouvo teknoloji pou eskane a, elimine reta nan deklarasyon enpo endividyèl 2022 ki pa trete san okenn erè, te lanse de nouvo zouti dijital epi te pèmèt yon nouvo opsyon pou ranbousman ak depo dirèk pou kontribyab ki gen deklarasyon amande yo.

Nouvo inisyativ pwosesis tretaman san papye pou elimine papye ki anreta, akselere ranbousman yo - 225 fwa plis deklarasyon ki analize pase 2022

Atravè itilizasyon resous Lwa sou Rediksyon Enflasyon an yo, IRS la te lanse yon plan anbisye — Inisyativ Pwosesis Tretman San Papye — pou asire apati Sezon Fiskal 2024 la,kontribyab yo pral kapab ale san papye si yo chwazi fè sa, epi anvan Sezon Fiskal 2025 la, IRS la pral reyalize pwosesis tretman san papye ak dijitalizasyon tout deklarasyon ki soumèt sou papye lè li resevwa yo. An efè, sa vle di tout papye yo pral konvèti nan fòm dijital menm moman li rive nan IRS la.

IRS la te fè anpil pwogrè nan eskane ak soumèt deklarasyon sou papye yo elektwonikman. IRS la te eskane anviwon 849,000 fòm ane sa a, ki gen ladan l anviwon 481,400 fòm 940, 304,000 fòm 941, ak 64,000 fòm 1040. Sa a se 225 fwa plis fòm pase sa yo te eskane ane anvan an.

Opsyon pou tounen apèl kliyan yo te elaji pou amelyore sèvis telefonik yo pi plis, yo disponib kounye a pou jiska 95% moun k ap rele k ap chèche asistans andirèk

IRS la te anonse li te elaji disponiblite opsyon pou tounen apèl kliyan li yo pou kouvri jiska 95% moun k ap rele k ap chèche asistans andirèk. Elaji sèvis tounen apèl kliyan yo se youn nan plizyè amelyorasyon nan sèvis pou kontribyab ki endike nan Plan Operasyon Estratejik (an anglè) ajans lan.

Objektif prensipal fonksyon tounen apèl kliyan an, se amelyore eksperyans kontribyab la atravè plis opsyon lè volim apèl yo wo. Ekspansyon an te gen ladan l ajoute opsyon pou tounen apèl kliyan an sou yon lòt 73 aplikasyon gratis, sa ki te mete kantite total aplikasyon ki gen yon opsyon pou tounen apèl kliyan an nan 116 aplikasyon pou kontribyab yo.

Nouvo kapasite pou reponn avi yo ak deklare anliy

 • Kounye a, kontribyab yo kapab reponn avi yo anliy epi yo gen nouvo opsyon pou yo deklare anliy. Jiska Sezon Fiskal 2023 a, lè kontribyab yo te resevwa avi yo pou bagay tankou verifikasyon dokiman yo, yo te oblije reponn pa lapòs. Pandan Sezon Fiskal 2023 a, kontribyab yo te kapab reponn 10 nan avi ki pi komen pou kredi tankou Kredi Enpo Revni ou Touche ak Kredi Enpo sou Asirans Sante anliy, sa ki pèmèt yo ekonomize tan ak lajan.
 • Kounye a, IRS la ap bay yon lòt 51 avi ak lèt ki soti nan IRS posibilite sa a. Avi ak lèt IRS ki ajou sa yo, ke kontribyab yo pral resevwa nan semèn k ap vini yo, pral genyen enstriksyon ki ap gide yo nan zouti pou yo telechaje ki apwopriye yo.
 • Pandan Sezon Fiskal 2023 a, IRS te lanse tou yon pòtal anliy pou pèmèt biznis yo ranpli deklarasyon enfòmasyon pou seri fòm 1099 la yo elektwonikman. Yo te bezwen soumèt fòm sa yo pa lapòs anvan sa. Pwopriyetè ti biznis yo souvan prepare pwòp enpo yo, olye ke yo anboche preparatè pwofesyonèl yo, epi nouvo zouti sa a ap ekonomize tan ak lajan pou dè milye de pwopriyetè ti biznis.

Nouvo vwa ak chatbots yo amelyore eksperyans kontribyab la

IRS te ofri nouvo vwa ak chatbots yo pou ede kontribyab yo ak yon pakèt pwoblèm, tankou resevwa relve kont yo, jwenn repons pou kesyon sou dèt yo epi resevwa èd nan men Sèvis Defans Kontribyab la. Kit moun yo rele IRS la oswa vizite anliy, gen nouvo opsyon sèvis otomatik ki disponib lajounen kou lannuit.

Pandan lè travay yo, anpil nan vwa ak chatbot IRS yo bay yon opsyon pou konekte ak yon asistan andirèk si sa nesesè. Antou, IRS la gen nèf robo asistans vokal pou kontribyab yo ki an fonksyon jodi a, anplis de 10 chatbot. Jouk jounen jodi a, kontribiyab ki gen dèt yo te voye mesaj anliy ak chatbot pou Koleksyon yo plis pase 1.6 milyon fwa.

Plis pase 13 milyon kontribyab te rele avèk siksè epi jwenn enfòmasyon atravè robo asistans vokal yo. Prèske 24,000 plan peman yo te etabli atravè robo asistans vokal pou yon total ki plis pase $152 milyon nan revni yi te prevwa depi li te an sèvis an 2022— ki depase depans pou pwojè a de $13 milyon, sa ki bay kontribyab Amerik yo yon gwo ranbousman sou envestisman yo.

Nouvo opsyon pou ranbousman ak depo dirèk

IRS te aktive yon opsyon pou ranbousman ak depo dirèk pou deklarasyon amande 1040-X yo. Anvan sa, ranbousman sa yo te disponib sèlman sou chèk papye, sa ki te bay kontribyab yo reta nan resevwa ranbousman yo.

Elaji sèvis an pèsòn lan pou rive jwenn kontribyab ki nan zòn riral yo, ak kontribyab ki pa jwenn ase sèvis yo

IRS te anboche prèske 700 anplwaye pou ouvri oswa relouvri 42 Sant Asistans pou Kontribyab atravè peyi a, pandan y ap kòmanse tou yon seri evènman espesyal pou ede kontribyab k ap viv nan zòn ki lwen biwo an pèsòn ajans lan. Nouvo Sant Asistans pou Kontribyab yo oswa Sant ki fèk relouvri yo se:

Sant Asistans pou Kontribyab Dat ouvèti/relouvri 
Hickory, NC 7 out 2023
Rome, GA 7 out 2023
Plantation, FL 3 out 2023
Panama City, FL 31 jiyè 2023
Peoria, IL 24 jiyè 2023
Huntington, WV 5 jiyè 2023
Lincoln, NE 23 Me 2023
La Vale, MD 15 Me 2023
Altoona, PA 8 Me 2023
Fredericksburg, VA 1ye Me 2023
Parkersburg, WV 1ye Me 2023
Bend, OSWA 17 avril 2023
Greenville, MS 10 avril 2023
Trenton, NJ 10 avril 2023
Bellingham, WA 3 avril 2023
Augusta, ME 30 mas 2023
Jackson, TN 28 mas 2023
Joplin, MO 28 mas 2023
Colorado Springs, CO 27 mas 2023
Glendale, AZ 27 mas 2023
Cranberry Township, PA 22 mas 2023
La Crosse, WI 20 mas 2023
Charlottesville, VA 17 mas 2023
Queensbury, NY 9 mas 2023
Santa Fe, NM 27 fevriye 2023
Longview, TX 17 janvye 2023
Overland Park, KS 17 janvye 2023
West Nyack, NY 5 janvye 2023
Binghamton, NY 3 janvye 2023
Casper, WY 3 janvye 2023
Fort Myers, FL 19 desanm 2022
Grand Junction, CO 19 desanm 2022
Rockford, IL 12 desanm 2022
Hagerstown, MD 1ye desanm 2022
DASE (Guaynabo), PR 28 novanm 2022
Johnson City, TN 28 novanm 2022
Prestonsburg, KY 28 novanm 2022
Vienna, VA 28 novanm 2022
Greensboro, NC 22 novanm 2022
Bloomington, IL 21 novanm 2022
Ponce, PR 14 novanm 2022
Humacao, PR 22 out 2022

Sant Asistans Mobil pou Kontribyab

Avèk nouvo Sant Asistans Mobil pou Kontribyab yo, IRS ap bay kontribyab ki soti nan zòn ki gen aksè difisil yo, yon opòtinite pou yo rankontre fas a fas ak reprezantan sèvis kliyan IRS yo. IRS te òganize premye evènman yo nan mwa jen nan Paris, Texas; Jiyè nan Alpena, Michigan; ak nan mwa Out nan Hastings, Nebraska ak Twin Falls, Idaho. Kounye a, yo te idantifye kat lòt kote pou òganize Sant Asistans Mobil pou Kontribyab yo Juneau, Alaska; Lihue, Hawaii; Baker City, Oregon; ak Gallup, New Mexico. Pami pwen enpòtan yo:

 • Asistans sou Tèren IRS te ede yon kontribyab 81 lane ki te viktim vòl idantite. Li ap viv sou Sekirite Sosyal, epi yo koupe avantaj li yo akòz de fo deklarasyon sou revni ki te fèt sou nimewo Sekirite Sosyal li a. Pitit gason l lan te kondui l nan evènman an, epi anplwaye IRS yo te ede l rapòte pwoblèm vòl idantite a epi yo te ba l yon lèt pou l pote bay Administrasyon Sekirite Sosyal la.
 • Asistans Tèren IRS te ede yon kontribyab ki te kondwi plis pase twa èdtan pou li ale nan evènman an paske li pa t resevwa dènye ranbousman federal li a. Anplwaye IRS yo te fè rechèch sou kont li an epi yo te verifye nan ki dat ranbousman li an t ap fèt epi yo te montre l kijan pou l itilize zouti Kote Ranbousman Mwen an? pou fè rechèch sou yon ranbousman nan lavni.
 • Asistans Tèren IRS te ede yon koup nan Nebraska ki te siviv yon tònad. Biznis kontab yo a ak dosye fiskal yo te detwi. Yo te voye avi bay kontab la, men koup la pa janm resevwa yo. Anplwaye IRS yo te tcheke kont yo pou ede yo reponn avi yo.

Asire ke kontribyab ki gen gwo revni yo peye enpo yo dwe yo

IRS la ap travay pou asire l ke moun ki gen gwo revni yo peye enpo yo dwe yo. Anvan Lwa sou Rediksyon Enflasyon an, plis pase yon deseni nan rediksyon nan bidjè yo, te anpeche IRS kenbe vitès ak yon seri zouti ki de pli zan pli konplike ke kontribyab ki pi rich yo itilize pou kache revni yo epi evite peye pati pa yo a. Kounye a IRS la ap pran aksyon rapid ak agresif pou konble vid sa.

 • Pouswiv milyonè ki ap evite peye enpo. Nan dènye mwa yo, ankèt kriminèl IRS la te fèmen yon lis long sou dosye kote kontribyab ki rich yo te kondane pou evazyon fiskal, blanchi lajan ak depoze fo deklarasyon enpo. Olye pou yo peye enpo yo dwe yo, evade sa yo te depanse lajan yo dwe gouvènman an nan jwèt aza, vakans ak machandiz liks.
 • Fè milyonè delenkan yo peye. Nan dènye mwa yo, IRS te fèmen anviwon 175 dosye fiskal an reta pou milyonè yo, sa ki te pèmèt yo rekipere 38 milyon dola. IRS pral kontinye pouswiv milyonè yo ki pa peye enpo yo pandan ajans lan ogmante kapasite pou fè respekte lwa yo gras ak Lwa sou Rediksyon Enflasyon an. Nan egzanp estratèj IRS ap pouswiv kounye a yo genyen:
  • Konplo dola elve k ap eksplwate Pòtoriko. Dènyèman, IRS te idantifye anviwon 100 moun ki gen gwo revni k ap reklame alokasyon nan Pòtoriko san yo pa respekte règ sou rezidans ak sous ki enplike byen Etazini yo. Moun rich sa yo ap eseye evite enpo sou revni Ameriken sou revni ki gen orijin Etazini, epi IRS espere ke anpil nan dosye sa yo prale nan ankèt kriminèl.
  • Aranjman pansyon nan Malta. Nan kad efò IRS pou pouswiv taktik ilegal aletranje yo, Depatman Trezò a ak IRS la nan mwa jen an te pibliye règleman ki defini plan retrèt pèsonèl Maltis yo ki sèvi pou evite enpo Etazini kòm tranzaksyon ki nan lis la. IRS ap travay pou idantifye kontribyab ki ap mal itilize Malta-U.S. Règ Trete pou reklame egzanpsyon yo fason ki pa kòrèk. Resous Lwa sou Rediksyon Enflasyon yo pral pèmèt IRS detekte moun ki pwofite de konplo aletranje sa yo.
  • Pouswit kont milyonè ki pa fè deklarasyon yo. IRS la kontinye entansifye travay bò kote moun rich ki pa ranpli deklarasyon enpo yo. Sa yo se ka patikilyèman flagran, kote olye pou yo deklare enpo yo ak peye enpo yo dwe yo, moun sa yo te itilize lajan an pou fè gwo acha. Nan yon ka ki fèk fèmen, yon moun te itilize lajan li dwe gouvènman an pou l achte yon Maserati ak yon Bentley. IRS ap kontinye travay ak patnè ki fè respekte lalwa yo pou rann moun sa yo responsab.

Plis enfòmasyon: