Komisyonè IRS siyale nouvo faz nan travay sou Kredi Retansyon Anplwaye a; avèk eliminasyon reta yo, y ap mete lòt pwosedi anplas pou fè fas ak risk fwod k ap grandi yo

IR-2023-135, 26 Jiyè 2023

WASHINGTON — Avèk Sèvis Revni Entèn ki fè gwo pwogrè nan efò kontinyèl ki gen rapò ak reklamasyon Kredi Retansyon Anplwaye (ERC) (an anglè) yo, Komisyonè Danny Werfel te di ke ajans lan te antre nan yon nouvo faz pou ogmante envestigasyon sou demann ki sispèk yo pandan y ap renouvle avètisman pou konsomatè yo kont maketing agresif yo.

Pandan li ap pale Madi nan yon sesyon tab wonn espesyal ki gen pwofesyonèl fiskal Atlanta yo, Werfel te endike ke IRS la te oryante efò apre yo fin netwaye avèk siksè reta nan reklamasyon Kredi sou Retansyon Anplwaye (ERC) ki valab yo. Kounye a, ajans lan ap entansifye travay sou konfòmite yo epi mete an plas pwosedi adisyonèl pou fè fas ak fwod nan pwogram nan.

Werfel te di yon gwoup pwofesyonèl fiskal ki ap fè fas ak konsekans ki soti nan reklamasyon agresif ERC a ke IRS la te ogmante travay kontwòl kontab ak ankèt kriminèl sou reklamasyon sa yo, sou pwomotè yo ansanm biznis sa yo ki ap ranpli demann sispèk yo.

Werfel te di patisipan yo nan Fowòm Fiskal Nasyonal IRS la nan Atlanta: "Pli nou ap kite pandemi an, plis nou ap panse ke pousantaj nan demann lejitim ki ap fèt yo ap bese." "Olye de sa, nou kontinye ap wè pi plis demann sispèk ki ap vini apre atak fo maketing pwomotè ki ap pouse biznis yo pou yo aplike. Pou jere sa, IRS la ap kontinye entansifye travay sou konfòmite nou nan zòn sa a. "

Kredi pou Retansyon Anplwaye a, yo rele tou kèk fwa Kredi Enpo Retansyon Anplwaye a oswa ERTC, se yon kredi enpo ki adopte pou ede biznis yo pandan pandemi an ke Kongrè a te amande an apre pandan twa fwa. Anpil biznis aplike pou kredi a reyèlman, men maketing agresif te kouvri pwogram nan. Peryòd kalifikasyon pou kredi a pou biznis ki afekte yo trè limite, li kouvri sèlman ant 13 mas 2020 ak 31 desanm 2021.

Werfel te di, "Dapre lwa aktyèl la, biznis yo ka tipikman kontinye ranpli reklamasyon pou kredi a jiska 15 avril 2025. Sa kreye kèlke enkyetid alavni."

Werfel te di, "Kantite fo maketing ozalantou kredi sa a etonan, epi li ap kreye yon etalaj pwoblèm pou pwofesyonèl fiskal ak IRS la pandan y ap ajoute risk pou biznis yo ki reklame kredi a enjisteman." "Yon senaryo terib ki fè tout moun ki enplike yo mal -- eksepte pwomotè yo ap dewoule."

Werfel te ajoute: "Se pa konsa lwa a te fèt pou l travay, epi Kongrè a ka ede nan sitiyasyon sa a." "Nou pral travay avèk Trezò a pou anvizaje solisyon lejislatif nou ka pataje ak Kongrè a pou ede konbat fwod ak erè yo, ki gen ladan posibilite pou avanse dat pou biznis yo reklame kredi a epi ogmante sipèvizyon IRS sou preparatè deklarasyon yo."

IRS la kontinye ankouraje biznis yo, òganizasyon ki egzante nan enpo yo ak lòt moun ki ap konsidere pou aplike pou kredi sa a pou yo revize ak anpil atansyon kondisyon ofisyèl yo pou pwogram limite sa a anvan yo aplike. Antretan, IRS la kontinye ap entansifye aktivite sou konfòmite yo ki enplike reklamasyon ERC yo.

Avèk plis pase 2.5 milyon demann ki ap rantre depi lè pwogram lan te antre an vigè a, pwosesis tretman demann IRS yo te ralanti akòz konpleksite nan deklarasyon amande yo. IRS la te fè gwo pwogrè sou reklamasyon sa yo ane sa a, ak 99 pousan nan reklamasyon ki ap gen apeprè twa mwa nan mitan mwa Jiyè a. Efò adisyonèl la te enpòtan nan ede biznis lejitim yo resevwa lajan yo ka reklame legalman dapre lalwa.

Sepandan, IRS la ap vin pi enkyè sou fwod ak posibilite eskwokri anndan pwogram ERC a etandone ogmantasyon boulvèsan nan fo piblisite ak eskwo ki ap eksplwate kontribyab yo.

IRS la te fòme oditè ki pou egzamine reklamasyon ERC ki reprezante pi gwo risk, epi divizyon Ankèt Kriminèl IRS la ap travay pou idantifye fwod ak pwomotè fo reklamasyon yo.

IRS la raple nenpòt moun ki mal reklame ERC a ke yo dwe remèt li, petèt ak penalite epi enterè. Yon biznis oswa yon gwoup ki egzante de enpo ta ka retwouve tèt li nan yon pi move sitiyasyon finansyè si li gen pou remèt kredi a ke si li pa t janm reklame kredi a an premye lye. Kidonk, li enpòtan pou w evite yo pyeje w.

Lè yo byen reklame l, ERC a se yon kredi enpo ranbousab ki fèt pou biznis yo ki te kontinye peye anplwaye yo pandan pandemi COVID-19 la pandan operasyon biznis yo te konplètman oswa pasyèlman sispann akòz yon òdonans gouvènman an oswa ki te gen yon bès enpòtan nan resi brit yo pandan peryòd kalifikasyon yo. Kredi a pa disponib pou patikilye yo.

Pou ede pwofesyonèl fiskal yo ak lòt moun yo, IRS la kontinye ap bay plis presizyon legal konsènan règleman ERC yo. Nan dat 20 jiyè, IRS la te pibliye yon avi jiridik ki aplike kondisyon legal yo nan senk senaryo diferan. Memorandòm lan te souliye ke anplwayè ki sibi entèripsyon nan chèn apwovizyonman yo kalifye pou ERC sèlman si yo te oblije sispann operasyon biznis yo paske founisè yo pa t kapab bay machandiz oswa materyèl enpòtan akòz yon òdonans gouvènman an ki te lakòz founisè a sispann operasyon li yo. Kontrèman ak konsèy preparatè san skripil yo bay, gid sa a rann li klè ke entèripsyon nan chèn apwovizyonman pa kalifye yon anplwayè pou kredi a sof si se akòz yon òdonans gouvènman an.

Werfel te di patisipan Fowòm Fiskal yo, IRS la rete konsène anpil sou enpak ERC a sou pwofesyonèl fiskal yo ki ap fè sa ki dwat pandan deklarasyon maketing agresif yo ap atire kliyan yo.

Werfel te ajoute, "Pwofesyonèl fiskal yo k ap travay di, ki respekte règleman yo wè kliyan yo ale yon lòt kote, atire pa fo pwomès ak gwo egzajerasyon yo." "Kantite demann ki kreye yo anpeche IRS la fè lòt travay ki priyoritè. Men, se pwomotè yo ki ap ankouraje estratèj sa yo ak biznis ki ap ranpli reklamasyon sa yo ki pran pi gwo risk la. Sa a se yon domèn kote nou ankouraje prekosyon; sila yo ki mal reklame kredi a ta ka fè fas ak aksyon swivi bò kote IRS la."

Siy avètisman sou maketing agresif ERC a

Gen konsèy enpòtan ke moun yo ta dwe mefye yo de yo konsènan Kredi pou Retansyon Anplwaye a. Siy avètisman ou dwe veye yo enkli:

 • Apèl yo pa mande oswa piblisite ki mansyone yon "pwosesis aplikasyon ki fasil."
 • Deklarasyon ke pwomotè a oswa konpayi a ka detèmine kalifikasyon ERC a nan kèk minit.
 • Gwo frè alavans pou reklame kredi a.
 • Frè ki baze sou yon pousantaj nan montan lajan ranbousman Kredi pou Retansyon Anplwaye yo te reklame a. Sa a se yon siy avètisman menm jan an pou kontribyab regilye yo, ki ta dwe toujou evite yon preparatè enpo ki ap baze frè yo sou gwosè montan ranbousman an.
 • Preparatè yo ki refize siyen deklarasyon ERC a ke biznis yo ap ranpli a, sa ki ekspoze sèlman kontribyab la ki reklame kredi a ak danje yo.
 • Deklarasyon agresif pwomotè a fè ki di ke biznis ki resevwa demann lan kalifye anvan menm gen yon diskisyon sou sitiyasyon fiskal gwoup la. An reyalite, Kredi pou Retansyon Anplwaye a se yon kredi konplèks ki mande yon revizyon ak atansyon anvan ou aplike.
 • IRS la wè tou sijesyon agresif ki soti bo kote ajan maketing yo ki ap pouse biznis yo soumèt reklamasyon an paske pa gen anyen pou pèdi. An reyalite, sila yo ki ap resevwa kredi a enjisteman ta ka oblije remèt kredi a - ansanm ak gwo enterè ak penalite yo.

Pwomotè san skripil yo ka bay manti sou kondisyon kalifikasyon yo, epi refize bay dokiman detaye ki sipòte kalkil yo nan ERC a. Anplis de sa, sila yo k ap itilize konpayi sa yo ta ka riske wè moun ap sèvi ak kredi a kòm yon konplo pou vòlè idantite kontribyab la oswa pran yon pati nan kredi kontribyab la mal reklame a.

Kouman pwomotè yo atire viktim yo

IRS la kontinye wè divès fason yon pwomotè yo ka atire biznis yo, gwoup egzante de enpo yo ak lòt yo nan aplike pou kredi a.

 • Maketing agresif. Yo ka wè nan plizyè kote, tankou radyo, televizyon ak anliy tou kòm sou apèl nan telefòn ak mesaj tèks.
 • Poste dirèk. Gen kèk ajans ERC ki ap voye fo lèt bay kontribyab yo ki soti nan gwoup ki pa egziste tankou "Depatman Kredi pou Retansyon Anplwaye." Yo ka fè lèt sa yo pou yo ka parèt tankou korespondans ofisyèl IRS oswa yon dokiman ofisyèl gouvènman an ak langaj ki rekòmande aksyon imedya.
 • Bliye detay ki enpòtan yo. Pwomotè tyès ERC yo souvan pa eksplike avèk presizyon kondisyon kalifikasyon yo oswa fason yo kalkile kredi a. Yo ka fè gwo diskisyon ki sijere ke tout anplwayè yo elijib san yo pa evalye sikonstans endividyèl yon anplwayè.
  • Pa egzanp, se sèlman biznis ki nan faz demaraj ki kalifye pou ERC a nan katriyèm trimès 2021 an, men pwomotè yo pa arive eksplike limit sa a.
  • Epitou, pwomotè yo ka pa enfòme kontribyab yo ke yo bezwen diminye dediksyon salè yo te reklame nan deklarasyon enpo sou revni federal biznis yo nan montan kredi pou retansyon anplwaye yo. Sa lakòz yon efè domino nan pwoblèm fiskal pou biznis lan.
 • Patisipasyon nan Pwogram Pwoteksyon Salaryal. Anplis de sa, anpil nan pwomotè sa yo pa di anplwayè yo ke yo pa ka reklame ERC a sou salè yo te rapòte kòm depans pou pewòl pou yo benefisye yon padon pou prè nan kad Pwogram Pwoteksyon Chèk.

Kijan biznis yo ak lòt aktè yo ka pwoteje tèt yo

IRS la raple biznis yo, gwoup ki egzante de enpo yo ak lòt aktè ke pwomotè sa yo ap apwoche yo ke gen mezi ki senp yo ka pran pou pwoteje tèt yo kont yon move demann Kredi pou Retansyon Anplwaye.

 • Travay ak yon pwofesyonèl fiskal de konfyans. Anplwayè ki kalifye yo ki bezwen èd pou mande kredi a ta dwe travay avèk yon pwofesyonèl fiskal de konfyans; IRS la ankouraje moun yo pou yo pa konte sou konsèy moun k ap pwopoze kredi sa yo. Pwomotè ki ap fè maketing sa a ofinal gen yon enterè pou fè lajan; nan anpil ka yo p ap chache nan enterè sila yo k ap aplike a.
 • Mande yon fichye detaye ki eksplike kalifikasyon ERC ak kalkil yo itilize pou detèmine montan ERC a.
 • Pa aplike sof si ou kwè ou kalifye reyèlman pou kredi sa a. Detay sou kredi a disponib sou IRS.gov, epi ankò yon pwofesyonèl fiskal ou fè konfyans - pa yon moun ki ap fè pwomosyon pou kredi a - ka bay konsèy pwofesyonèl enpòtan sou ERC a.

Pou rapòte abi ERC, soumèt Fòm 14242 la, Rapòte Pwomosyon Fiskal oswa Preparatè Enpo yo Sispèk ki se Abi yo. Moun yo ta dwe poste oswa fakse yon Fòm 14242 ranpli, Rapòte Pwomosyon Fiskal oswa Preparatè Enpo yo Sispèk ki se Abi yo (an anglè)PDF, ak tout materyèl sipò bay Sant devlopman Prensipal IRS la nan Biwo Ankèt sou Pwomotè yo.

Kourye:

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California 92677-3405
Fax: 877-477-9135

Byen reklame ERC a

Gen kondisyon kalifikasyon trè patikilye pou reklame ERC a. Sa yo se domèn teknik ki merite revizyon. Anplwayè yo ka reklame ERC a sou yon deklarasyon enpo sou travay orijinal oswa amande pou salè ki kalifye yo peye ant 13 mas 2020 ak 31 desanm 2021. Sepandan, pou yo kalifye, patwon yo dwe genyen: