Tretman Taks sou Alokasyon Chomaj yo

Alokasyon chomaj yo genyen taks sou yo. Sepandan, Lwa Plan Sovtaj Ameriken 2021 an pèmèt yon esklizyon alokasyon chomaj ki gen valè jiska $10 200 pou patikilye yo pou ane fiskal 2020 an. Nan ka patikilye ki marye k ap depoze yon Fòm 1040 oswa 1040-SR, esklizyon sa a ap jiska $10 200 pou chak konjwen. Pou ou kalifye pou esklizyon sa a, revni brit ajiste w la (Adjusted Gross Income, AGI) dwe pipiti pase $150 000. Sèy sa a aplike pou tout estati depo yo e li pa double a $300 000 si ou marye epi depoze yon deklarasyon konjwen. Tout alokasyon chomaj ki depase $10 200 ($10 200 pou chak konjwen si ou marye epi fè depo konjwen) dwe nan deklarasyon taks la antanke revni fiskal.

Te deja depoze yon deklarasyon taks ?

Nan majorite ka yo, si ou te deja depoze yon deklarasyon taks ki gen ladan montan total alokasyon chomaj ou, IRS la ap detèmine otomatikman montan taks kòrèk sou alokasyon chomaj ou ak taks kòrèk la. Si ou te peye plis pase montan taks kòrèk la, IRS la ap, swa ranbouse sa ou peye anplis la, swa aplike li sou lòt taks ou dwe. Premye ranbousman yo kapab fèt nan Me epi y ap kontinye pandan sezon lete a. Pa gen nesesite pou rele IRS oswa depoze yon Fòm 1040, Deklarasyon Taks Amande sou Revni Patikilye Ozetazini. Gade IRS pral rekalkile taks sou alokasyon chomaj yo; ranbousman yo ap kòmanse nan Me (an Anglè) pou èd. Sepandan, si apre esklizyon alokasyon chomaj la, ou vin kalifye pou dediksyon ak kredi ki pa t reklame sou premye deklarasyon taks ou yo, ou dwe depoze yon deklarasyon amande. Parekzanp, si ou pa t reklame Kredi Fiskal sou Revni ou Rantre a (Earned Income Tax Credit, EITC) sou premye deklarasyon ou te depoze a paske AGI ou te twò wo, ou dwe depoze yon deklarasyon amande pou reklame kredi a, si ou kalifye.

W ap prepare deklarasyon taks ou kounya ?

Si w ap prepare pwòp deklarasyon taks ou, fòk ou detèmine si ou kalifye ou pou esklizyon an pandan w ap konsidere si AGI ou pipiti pase $150 000. Depo elektwonik se mwayen ki pi fasil pou kalkile montan kòrèk la. IRS la te travay ak endistri lojisyèl preparasyon taks la pou reflete mizajou sa yo pou moun ki chwazi depo elektwonik yo ka sèlman genyen pou reponn kesyon ki lye yo lè y ap prepare deklarasyon taks yo sou entènèt. Gade Nouvèl Esklizyon jiska $10 200 Alokasyon Chomaj la (an Anglè) pou enfòmasyon ak ekzanp. Pou lòt yo, enstriksyon yo ak yon fèy travay ki ajou sou esklizyon an, te disponib nan mwa Mas epi li te pibliye sou IRS.gov/fòm1040. Enstriksyon sa yo ka ede kontribyab ki poko depoze yo prepare deklarasyon taks yo kòrèkteman.

Pou plis enfòmasyon ak ekzanp, gade Kesyon yo Poze Souvan sou Esklizyon Alokasyon Chomaj yo (an Anglè).

Ou viktim fwod chomaj ?

Kriminèl yo ap itilize idantite yo vòlè pou fè demann alokasyon chomaj sou non lòt moun. Akoz alokasyon chomaj yo gen taks sou yo, ajans etatik pou chomaj yo soumèt Fòm 1099-G yo bay patikilye alokasyon chomaj la te peye sou non yo ak nimewo Sekirite Sosyal yo epi bay IRS la. Viktim fwod ki benefisye montan alokasyon chomaj ki pa kòrèk nan Kazye 1, dwe avèti ajans etatik yo sou montan ki pa kòrèk yo epi mande Fòm 1099-G ki kòrèk la. Depatman Travay la bay detay sou kòman pou rapòte fwod ak pwoteje tèt ou (an Anglè).

Kontribyab yo dwe rapòte sèlman revni yo benefisye, sou deklarasyon taks yo. Pa rapòte revni ou pa t benefisye. IRS ofri viktim yo èd sou zafè taks nan Vòl Idantite ak Alokasyon Chomaj yo.

Plis Enfòmasyon