Xử Lý Thuế Đối Với Bồi Thường Thất Nghiệp Năm 2020

Nói chung, tất cả các khoản tiền bồi thường thất nghiệp phải chịu thuế trong năm thuế nhận được khoản này. Quý vị cần nhận được Mẫu 1099-G hiển thị trong ô 1 tổng số tiền bồi thường thất nghiệp đã trả cho quý vị. Xem Cách Khai Thuế (tiếng Anh) để biết các tùy chọn, bao gồm Khai Thuế Miễn Phí Của IRS các chương trình giúp khai thuế miễn phí.

Để biết thông tin chung về khoản bồi thường thất nghiệp, hãy xem Các Khoản Thanh Toán Tôi Nhận Được Khi Thất Nghiệp Có Phải Chịu Thuế Không? (tiếng Anh)Chủ đề Thuế số 418 Bồi Thường Thất Nghiệp.

Quy tắc đặc biệt đối với khoản bồi thường thất nghiệp nhận được chỉ trong năm tính thuế 2020

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 cho phép các cá nhân đóng thuế loại trừ khoản bồi thường thất nghiệp lên đến $10.200 mà họ nhận được chỉ trong năm thuế 2020. Trong trường hợp các cá nhân là vợ chồng khai chung Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, loại trừ này lên đến $10.200 cho mỗi vợ/chồng. Để có đủ điều kiện cho loại trừ này, tổng thu nhập được điều chỉnh của quý vị (AGI) phải ít hơn $150.000. Ngưỡng này áp dụng cho tất cả các tình trạng khai thuế và nó không gấp đôi lên đến $300.000 nếu quý vị là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế. Bất kỳ khoản bồi thường thất nghiệp nào vượt quá $10.200 ($10.200 cho mỗi vợ/chồng nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) vẫn là thu nhập chịu thuế phải được nêu trong tờ khai thuế năm 2020 của quý vị.

Đã nộp tờ khai thuế năm 2020 rồi?

Trong hầu hết các trường hợp, nếu quý vị đã nộp tờ khai thuế năm 2020 bao gồm toàn bộ số tiền bồi thường thất nghiệp của quý vị, thì IRS sẽ tự động xác định số tiền chịu thuế chính xác của bồi thường thất nghiệp và số tiền thuế chính xác. Nếu quý vị trả nhiều hơn mức thuế chính xác, IRS sẽ hoàn lại khoản chi trả dư hoặc áp dụng nó vào các khoản thuế chưa thanh toán hoặc khoản nợ khác. IRS bắt đầu thực hiện sửa đổi từ tháng 5 năm 2021 và tiếp tục duyệt xét các tờ khai thuế năm 2020 và xử lý các sửa đổi để phát hành bất kỳ khoản tiền hoàn thuế phù hợp nào đến hạn. Nếu việc loại trừ khoản bồi thường thất nghiệp giờ đây giúp quý vị đủ điều kiện nhận các khoản khấu trừ hoặc tín thuế không được yêu cầu trên tờ khai ban đầu của quý vị, thì quý vị nên nộp tờ khai được điều chỉnh. Ví dụ, nếu quý vị không yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) trên tờ khai ban đầu của quý vị do AGI của quý vị quá cao, và sự loại trừ đặc biệt được phép cho khoản bồi thường thất nghiệp nhận được vào năm thuế 2020 làm giảm AGI của quý vị, thì quý vị nên gửi một tờ khai được điều chỉnh để yêu cầu EITC nếu giờ đã đủ điều kiện.

Ngoại lệ: Nếu quý vị có trẻ đủ điều kiện và nhận được thông báo CP08 hoặc CP09 cho biết quý vị có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung hoặc Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được, thì quý vị không cần phải nộp tờ khai được điều chỉnh. Thay vào đó, quý vị có thể chỉ cần trả lời thông báo nếu quý vị đủ điều kiện nhận (các) khoản tín thuế này.

Xem Chủ đề D: Tờ Khai Được Điều Chỉnh (Mẫu 1040-X) để biết thêm thông tin về việc nộp tờ khai được điều chỉnh đổi và các ngoại lệ bổ sung đối với yêu cầu về tờ khai được điều chỉnh.

Chuẩn bị tờ khai thuế năm 2020 của quý vị ngay bây giờ?

Quý vị vẫn có thể yêu cầu loại trừ đặc biệt đối với khoản bồi thường thất nghiệp nhận được trong năm thuế 2020 nếu quý vị chưa nộp tờ khai thuế năm 2020 và AGI của quý vị dưới $150.000. Tờ khai thuế năm 2020 chỉ có thể được nộp bằng phương thức điện tử bởi những người giúp khai thuế (tiếng Anh) được trả tiền hoặc thiện nguyện viên. Nếu quý vị tự mình khai tờ khai thuế năm trước, quý vị phải in, ký tên và gửi tờ khai của mình qua đường bưu điện. Có nhiều loại người giúp khai thuế khác nhau, bao gồm kế toán công được chứng nhận, đại lý đã đăng ký, luật sư, và những người khác có thể hỗ trợ quý vị trong việc khai thuế. Để biết thêm thông tin về những điều này và những người giúp khai thuế khác có thể phù hợp với quý vị, hãy truy cập Quý vị cần ai đó giúp chuẩn bị tờ khai thuế? trên IRS.gov/vi/filing. Quý vị có thể tìm thấy hướng dẫn và tờ lược toán cập nhật về loại trừ trong Hướng Dẫn Mẫu 1040 và 1040-SR năm 2020 (tiếng Anh)PDF. Những hướng dẫn này có thể giúp những người đóng thuế chưa nộp tờ khai thuế khai thuế một cách chính xác.

Để biết thêm thông tin và tình huống, hãy xem Các Câu Hỏi Thường Gặp về Loại Trừ Bồi Thường Thất Nghiệp (tiếng Anh).

Nạn nhân của gian lận thất nghiệp?

Tội phạm sử dụng danh tính bị đánh cắp đã nộp đơn yêu cầu bồi thường thất nghiệp dưới danh nghĩa của người khác. Vì tiền bồi thường thất nghiệp phải chịu thuế, nên các cơ quan thất nghiệp của tiểu bang nộp Mẫu 1099-G cho những cá nhân có tên và số An Sinh Xã Hội đã nhận tiền bồi thường thất nghiệp và cho IRS. Các nạn nhân của gian lận nhận được Mẫu 1099-G với số tiền bồi thường thất nghiệp không chính xác trong Ô 1 phải thông báo cho các cơ quan tiểu bang về sự không chính xác và yêu cầu sửa đổi Mẫu 1099-G. Bộ Lao Động hướng dẫn chi tiết cách báo cáo gian lận và bảo vệ bản thân (tiếng Anh).

Người đóng thuế chỉ nên khai báo trên tờ khai thuế của họ thu nhập khoản bồi thường thất nghiệp mà họ thực sự nhận được trong năm thuế đó. Đừng khai báo khoản bồi thường thất nghiệp mà quý vị không nhận được. IRS đưa ra hướng dẫn thuế cho các nạn nhân tại Trộm Cắp Danh Tính và Bồi Thường Thất Nghiệp.

Thêm Thông tin