IRS tính lại thuế đối với khoản trợ cấp thất nghiệp; hoàn thuế sẽ bắt đầu vào tháng Năm

IR-2021-71, Ngày 31 tháng 3 năm 2021

WASHINGTON — Để giúp người đóng thuế, Sở Thuế Vụ đã thông báo hôm nay rằng họ sẽ thực hiện các bước để tự động hoàn thuế vào mùa xuân và mùa hè này cho những người đã khai thuế báo cáo khoản trợ cấp thất nghiệp trước những thay đổi gần đây của Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ.

Luật được ký vào ngày 11 tháng 3 cho phép những người đóng thuế kiếm được ít hơn $150,000 trong tổng lợi tức điều chỉnh đã được sửa đổi loại trừ khoản trợ cấp thất nghiệp lên đến $20,400 nếu đã kết hôn, khai thuế chung và $10,200 cho tất cả những người đóng thuế đủ điều kiện khác. Luật chỉ loại trừ trợ cấp thất nghiệp năm 2020 không phải tính thuế.

Bởi vì sự thay đổi xảy ra sau khi một số người đã khai thuế, IRS sẽ thực hiện các bước vào mùa xuân và mùa hè này để thực hiện những sửa đổi thích hợp đối với tờ khai của họ, điều này có thể dẫn đến việc hoàn thuế. Các khoản tiền hoàn thuế đầu tiên dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng Năm và sẽ tiếp tục vào mùa hè.

Đối với những người đóng thuế đã khai thuế và tính thuế của họ dựa trên toàn bộ số tiền trợ cấp thất nghiệp, IRS sẽ xác định số tiền chịu thuế chính xác của khoản trợ cấp thất nghiệp và các khoản thuế. Bất kỳ khoản tiền thuế nào nộp thừa sẽ được hoàn thuế hoặc áp dụng cho các khoản nợ thuế chưa trả khác.

Đối với những người đã nộp tờ khai thuế, IRS sẽ thực hiện các tính toán lại này trong hai giai đoạn, bắt đầu với những người đóng thuế đủ điều kiện cho khoản loại trừ lên đến $10,200. IRS sau đó sẽ điều chỉnh các tờ khai cho những người đã kết hôn khai thuế chung, là những người đủ điều kiện cho khoản loại trừ lên đến $20,400 và những người khác có tờ khai phức tạp hơn.

Người đóng thuế không cần phải nộp tờ khai thuế sửa đổi trừ khi việc tính toán lại giúp người đóng thuế đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế và khoản khấu trừ bổ sung của liên bang mà chưa được bao gồm trong tờ khai thuế ban đầu.

Ví dụ, IRS có thể điều chỉnh tờ khai thuế cho những người đóng thuế đã yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) và vì khoản loại trừ đã thay đổi mức lợi tức, giờ đây họ có thể đủ điều kiện để tăng số tiền EITC, điều này có thể dẫn đến khoản hoàn thuế lớn hơn. Tuy nhiên, người đóng thuế sẽ phải nộp tờ khai thuế sửa đổi nếu ban đầu họ không yêu cầu EITC hoặc các khoản tín thuế khác nhưng bây giờ họ đã đủ điều kiện vì khoản loại trừ đã thay đổi lợi tức của họ.

Những người đóng thuế này cũng có thể muốn kiểm tra lại các tờ khai thuế tiểu bang của họ.

Theo Bộ Lao Động Hoa Kỳ, Văn Phòng Việc Làm và Đào Tạo Hoa Kỳ (ETA), hơn 23 triệu người lao động Hoa Kỳ trên toàn quốc đã khai thuế thất nghiệp vào năm ngoái. Lần đầu tiên, một số người lao động tự kinh doanh cũng đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. IRS đang làm việc để xác định xem có bao nhiêu người lao động bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế thay đổi đã nộp tờ khai thuế.

Hướng dẫn mới của IRS cũng bao gồm thông tin chi tiết cho những người đóng thuế đủ điều kiện mà chưa nộp tờ khai thuế.

IRS đã làm việc với các công ty phần mềm khai thuế để phản ánh những cập nhật này, vì vậy những người chọn khai thuế điện tử chỉ cần trả lời các câu hỏi liên quan khi khai thuế điện tử. Xem Khoản Loại Trừ Mới đối với Trợ Cấp Thất Nghiệp lên tới $10,200 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin và các ví dụ. Đối với những người khác, hướng dẫn và bảng tính cập nhật về khoản loại trừ đã có vào tháng 3 và được đăng lên IRS.gov/form1040. Những hướng dẫn này có thể giúp những người đóng thuế chưa khai thuế có thể khai thuế một cách chính xác.