Kontribyab yo kapab jwenn òganizasyon charite ki legal avèk zouti Rechèch Òganizasyon ki Egzante de Taks la

Konsèy Taks IRS 2021-158, 26 Oktòb 2021

Lè kontribyab yo deside soutni yon koz yo sousye de li, yo vle pou don yo bay fè yon kantite byen posib. Si ou fè yon ti rechèch, sa kapab ede ou rasire ou don ou fè a ale nan òganizasyon charite ki legal epi ki kalifye epi sa kapab ede donatè yo evite anak. Zouti Rechèch Òganizasyon ki Egzante de Taks la (an anglè), se yon bon kote pou w kòmanse.

Men kèk karakteristik ak fonksyon kle zouti sa a:

  • Li bay enfòmasyon sou estati fiskal federal yon òganizasyon ak deklarasyon yo.

  • Donatè yo kapab itilize li pou konfime si yon òganizasyon egzante de taks epi elijib pou resevwa kontribisyon charitab ki dediktib yo.

  • Itilizatè yo kapab dekouvri si yon òganizasyon te genyen estati egzante de taks li revoke (an anglè).

  • Nou kapab jwenn òganizasyon yo sou non legal yo oswa non biznis yo nan IRS la oswa Nimewo Idantifikasyon Anplwayè yo

  • Rezilta rechèch yo kategorize pa non, EIN, Eta ak peyi.

Itilizatè yo ka telechaje lis konplè tout òganizasyon ki elijib pou resevwa kontribisyon ki dediktib yo, òganizasyon ki gen revokasyon otomatik yo ak depozan kat postal elektwonik yo avèk lyen sou paj Rechèch Òganizasyon ki Egzante de Taks yo sou IRS.gov.

Enfòmasyon Anplis:

Abòne nan Konsèy sou taks IRS yo (an angle)