Kontribyab yo gen dwa pou yo pa peye plis pase kantite enpo ki kòrèk la

Konsèy fiskal IRS 2024-33, 15 avril 2024

IRS travay di pou asire l kontribyab yo pa peye plis pase kantite enpo ki kòrèk la.

Kontribyab yo gen dwa pou yo peye sèlman kantite enpo yo dwe legalman, sa ki gen ladan l enterè ak penalite, epi pou yo fè IRS aplike tout peman enpo yo byen. Sa se youn nan 10 dwa debaz yo konnen kolektivman kòm Deklarasyon Dwa Kontribyab yo.

Dwa pou peye pa plis pase kantite enpo ki kòrèk la vle di kontribyab yo kapab :

  • Ranpli pou yon ranbousman si yo kwè yo peye plis enpo pase sa yo te dwe peye (an anglè)
  • Kontakte IRS si yo kwè gen yon erè nan yon avi oswa yon bòdwo.
  • Depoze yon deklarasyon enpo modifye si yo dekouvri yon erè apre yo te depoze deklarasyon orijinal la.
  • Konekte sou Kont Anliy IRS ou a epi mande pou yo retire nenpòt kantite lajan ou dwe si li depase kantite lajan kòrèk ki dwe a.
  • Mande pou IRS retire enterè nan kont la si ajans lan te lakòz erè oswa reta ki pa rezonab.
  • Soumèt yon Pwopozisyon Konpwomi pou mande IRS aksepte mwens lajan pase tout kantite dèt enpo a. Kontribyab yo fè sa si yo kwè yo pa dwe tout oswa yon pati nan dèt la.

Plis enfòmasyon :

Abòne nan konsèy fiskal IRS yo (an anglè)