Người đóng thuế có quyền không trả nhiều hơn số tiền thuế đúng

Mẹo thuế IRS 2024-33, ngày 15 tháng 4 năm 2024

IRS nỗ lực làm việc để đảm bảo người đóng thuế không trả nhiều hơn số tiền thuế đúng.

Người đóng thuế có quyền chỉ phải trả số tiền thuế đến hạn theo luật, bao gồm tiền lãi và tiền phạt, đồng thời yêu cầu IRS áp dụng tất cả các khoản thanh toán thuế một cách hợp lý. Đây là một trong 10 quyền cơ bản được gọi chung là Bản Tuyên ngôn về Quyền của Người đóng thuế.

Quyền trả không quá số tiền thuế đúng có nghĩa là người đóng thuế có thể:

Thông tin thêm:

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)