Kontribyab yo dwe deklare sa yo rantre nan ti travay yo lè y ap fè depo taks

Konsèy sou Taks IRS 2022-07, 12 janvye 2022

Keseswa yon travay tout jounen oswa yon travay sou kote, kontribyab yo dwe deklare sa yo rantre nan ti travay yo nan deklarasyon taks yo. Konprann kijan ti travay yo kapab afekte taks yo ka parèt konplike, men li pa oblije konsa. IRS la ofri plizyè resous pou ede kontribyab nan ti travay yo byen reponn ak responsabilite fiskal yo.

Men kèk bagay kontribyab nan ti travay yo ta dwe kenbe nan lespri yo.

Ti travay yo gen taks:

 • Sa yo rantre nan ti travay yo gen taks sou yo, menm si se enfòmasyon deklarasyon yon moun ap resevwa. Obligasyon deklarasyon (an anglè)PDF pou livrezon Fòm 1099-K te chanje pou pèman yo resevwa an 2022 pou total ki depase $600, kèlkeswa kantite total tranzaksyon yo. Sa vle di kèk travayè nan ti travay yo ap resevwa yon deklarasyon enfòmasyon. Se menm bagay la si se yon travay tout jounen, bout jounen oswa si yo peye yon moun ak lajan kach.
 • Moun nan ti travay yo tou, ka gen egzijans pou yo fè pèman taks sou revni estime chak trimès epi peye pati pa yo nan taks asirans sante ak Sekirite Sosyal.

Verifye klasifikasyon travayè:

Pandan l ap bay sèvis nan ekonomi ti travay yo, li enpòtan pou yo byen klase kontribyab la.

 • Sa vle di biznis lan, oswa platfòm nan, dwe detèmine si moun k ap bay sèvis la se yon anplwaye oswa yon kontraktyèl endepandan.
 • Kontribyab yo kapab itilize paj klasifikasyon travayè a sou IRS.gov pou ou wè kijan yo klase.
 • Kontraktyèl endepandan yo ka anmezi pou yo dedui depans biznis yo, toudepann de limit taks yo ak règleman yo. Li enpòtan pou kontribyab yo konsève dosye depans biznis yo.

Peye montan kòrèk taks yo nan ane a:

 • Nòmalman, yon anplwayè fè prelèvman taks sou revni sou pèman anplwaye li yo pou ede yo kouvri taks sou revni anplwaye yo gen pou peye.
 • Moun nan ti travay yo ki pa konsidere kòm anplwaye genyen de (2) fason pou yo kouvri taks sou revni yo:
  • Soumèt yon nouvo Fòm W-4 bay anplwayè yo a pou yo genyen prelèvman plis taks sou revni ki fèt sou chèk yo, si yo genyen yon lòt travay kote yo se anplwaye.
  • pèman taks estime pou ede yo peye taks sou revni yo nan ane a, ansanm avèk taks sou travay endepandan.

The Sant Taks pou Ekonomi Ti Travay sou IRS.gov reponn kesyon yo epi li ede kontribyab ekonomi ti travay yo konprann responsabilite fiskal yo.

Plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy sou Taks IRS yo (an anglè)