Người đóng thuế phải khai báo thu nhập trong nền kinh tế gig khi khai thuế

Mẹo Thuế IRS 2022-07, ngày 12 tháng 1, 2022

Cho dù đó là một công việc toàn thời gian hay chỉ là một công việc phụ, người đóng thuế phải khai báo thu nhập trong nền kinh tế gig trên tờ khai thuế của họ. Hiểu được cách mà công việc thuộc nền kinh tế gig có thể ảnh hưởng đến thuế thoạt nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra không phải như vậy. IRS cung cấp một số nguồn lực để giúp những người đóng thuế trong nền kinh tế gig thực hiện đúng trách nhiệm thuế của họ.

Dưới đây là một số điều mà người lao động tự do cần ghi nhớ.

Công việc thuộc nền kinh tế gig phải chịu thuế:

 • Thu nhập từ công việc thuộc nền kinh tế gig phải chịu thuế, bất kể cá nhân đó có nhận được bản kê khai dữ kiện để khai thuế hay không. Bản yêu cầu khai báo (tiếng Anh) PDF cho việc phát hành Mẫu 1099-K đã thay đổi đối với những khoản thanh toán nhận được trong năm 2022 mà tổng số tiền nhận được vượt quá $600 bất kể tổng số lượng giao dịch là bao nhiêu. Điều này có nghĩa là một số người lao động tự do sẽ nhận được bản kê khai dữ kiện để khai thuế. Điều này đúng ngay cả khi công việc là toàn thời gian, bán thời gian hoặc nếu một cá nhân được trả công bằng tiền mặt.
 • Người lao động tự do cũng có thể được yêu cầu thanh toán các khoản tiền thuế thu nhập ước tính hàng quý và trả phần thuế An Sinh Xã Hội và Medicare của họ.

Kiểm tra phân loại người lao động:

Trong khi cung cấp các dịch vụ trong nền kinh tế gig, điều quan trọng là người đóng thuế phải được phân loại chính xác.

 • Điều này có nghĩa là doanh nghiệp hoặc nền tảng phải xác định xem cá nhân cung cấp dịch vụ là nhân viên hay nhà thầu độc lập.
 • Người đóng thuế có thể sử dụng trang phân loại lao động trên IRS.gov để xem họ được phân loại như thế nào.
 • Nhà thầu độc lập có thể được khấu trừ chi phí kinh doanh, tùy thuộc vào các hạn mức và quy tắc thuế. Điều quan trọng là người đóng thuế cần lưu giữ hồ sơ về các chi phí kinh doanh của họ.

Nộp đúng số tiền thuế trong năm:

 • Doanh nghiệp thường khấu lưu thuế thu nhập từ tiền lương của nhân viên để giúp chi trả các khoản thuế thu nhập mà nhân viên của họ phải trả.
 • Những người lao động trong nền kinh tế gig không được coi là nhân viên có hai cách để chi trả thuế thu nhập của họ:
  • Gửi Mẫu W-4 mới cho chủ lao động của họ để được khấu lưu thuế thu nhập nhiều hơn từ phiếu lương của họ, nếu họ có một công việc khác với tư cách là một nhân viên.
  • Thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính hàng quý để giúp chi trả khoản thuế thu nhập của họ trong suốt cả năm, bao gồm cả thuế tự kinh doanh.

Trung Tâm Thuế Dành Cho Nền Kinh Tế Gig trên IRS.gov giải đáp các thắc mắc và giúp người đóng thuế trong nền kinh tế gig hiểu được trách nhiệm thuế của họ.

Tham khảo thêm:

Đăng ký nhận Mẹo Thuế IRS (tiếng Anh)