Kontribyab yo wè anpil imèl pandan ete a, mesaj eskwokri; IRS ankouraje pou pran prekosyon an plis avèk vag konplo sa ki enplike Peman Enpak Ekonomik yo, Kredi Retansyon Anplwaye, ranbousman fiskal

IR-2023-131, 21 Jiyè 2023

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn lan te avèti kontribyab yo jodi a pou yo rete vijilan pou yon vag frod fiskal pandan ete a etandone vòlè idantite yo kontinye ap voye yon pakèt imèl ak mesaj tèks ki pwomèt ranbousman fiskal oswa ofri pou ede 'ranje' pwoblèm fiskal yo.

Dènye imel anak yo pale de yon varyete sijè, men anpil nan yo santre yo sou pwomès sou yon twazyèm pati nan Peman Enpak Ekonomik yo. IRS la ap resevwa plizyè santèn plent chak jou nan phishing@irs.gov konsènan anak sa a, ki gen yon lyen URL entegre ki mennen moun yo sou sitwèb èskrokri yo pou vòlè enfòmasyon enpòtan kontribyab yo.

IRS la ap resevwa tou rapò sou imèl ki ap ankouraje moun yo pou yo "Reklame ranbousman enpo anliy," ak mesaj tèks ke IRS la te "bloke" deklarasyon enpo moun nan. Frod sa yo krible ak erè òtograf ak fraz ki mal fòmile, men yo toujou eseye fè moun yo klike sou yon lyen.

Komisyonè IRS la Danny Werfel te di, "IRS la ap gade yon pakèt nan frod sezon ete sa yo ki ap frape kontribyab yo san rete." "Moun yo anvayi ak imel ak mesaj tèks sa yo, men nou vle pou yo evite tonbe viktim fwod tèrib sa yo. Kontribyab yo ta dwe vijilan; sonje, pa klike sou lyen ki soti nan sous ki gen dout sou yo."

Kòm yon pati nan efò Somè Sekirite (an anglè) a, IRS la t ap travay an kolaborasyon avèk administratè fiskal eta a, pwofesyonèl fiskal yo ak endistri fiskal nasyon an pou avèti moun sou risk vòl idantite yo, ki gen ladan presyon kontinyèl pa eskwo yo pou twonpe moun nan pataje enfòmasyon pèsonèl yo atravè imèl, tèks ak apèl nan telefòn. Somè Sekirite a nan mitan yon seri kominike laprès espesyal pou ete a ki vize pou ogmante konsyantizasyon nan mitan pwofesyonèl fiskal yo sou fason pou yo pwoteje tèt yo - ak kliyan yo - kont vòl idantite.

An menm tan, IRS la ak Somè Sekirite a kontinye avèti kontribyab yo kont vag aktivite ki pi resan an, ki enplike eskwo fiskal yo. Men kèk gran pwen:

Konplo Peman Enpak Ekonomik lan

Sa a se pou kounye a pi gwo volim imel konplo IRS la ap wè. Imèl mesaj yo ap frape bwat mesaj yo ak tit tankou: "Estati Twazyèm Pati nan Peman Enpak Ekonomik yo Disponib." IRS la wè regilyèman plizyè santèn kontribyab ki voye mesaj sa yo chak jou; IRS la te wè yo rapòte plizyè milye nan imèl sa yo depi peryòd konje 4 jiyè a.

Twazyèm pati nan Peman Enpak Ekonomik te fèt an 2021, plis pase de zan de sa. Epi konplo sa an patikilye, ki baze sou evènman fiskal reyèl sa a, te ozalantou depi lè sa a. Men, pandan ke peman estimilis yo te fini depi lontan sa, plan anak lan te evolye epi chanje paske eskwo yo ap chache nouvo fason yo pou yo ajiste mesaj yo pou yo ka twonpe moun yo.

Kontribyab yo pa ta dwe kite mesaj sa yo twonpe yo pou plizyè rezon. Pa egzanp, sa yo Imèl yo krible regilyèman ak erè òtograf ak enfòmasyon ki pa egzak, tankou egzanp sa a:

"Chè kontri byab, Nou espere mesaj sa a jwenn ou byen. Nou ap ekri pou enfòme ou abount yon bagay enpòtan konsènan dènye deklarasyon enpo ranpli ou. Dosye nou yo endike ke nou te resevwa deklarasyon enpo ou pou enkonsistans fiskal yo oswa enfòmasyon ki manke ki mande pou atansyon ak klarifikasyon ou. Ou pral resevwa yon ranbousman enpo $976.00 ,N ap travay sou montan sa a yon fwa ou fin soumèt dokiman nou bezwen pou etap pou reklame ranbousman enpo ou a.

Emetè : SÈVIS REVNI ENTÈN"

Tankou anpil frod, imèl sa a ankouraje moun yo klike sou yon lyen pou yo ka ranpli "aplikasyon yo a." Olye de sa, li mennen kontribyab la sou yon sitwèb kote vòlè idantite yo pral eseye kolekte enfòmasyon pèsonèl ki enpòtan.

Deklarasyon malonèt la "Ou ka petèt kalifye pou ERC a"

IRS la te obsève yon gwo ogmantasyon nan fo reklamasyon Kredi Retansyon Anplwaye yo (ERC). ERC a, pafwa yo rele tou Kredi Enpo Retansyon Anplwaye a oswa ERTC, se yon kredi ki lye ak pandemi an kote se kèk anplwayè sèlman ki kalifye.

Pwomotè eskwokri yo ap ankouraje moun yo pou yo reklame ERC a enjisteman ak "òf" anliy yo, sou rezo sosyal yo, sou radyo, oswa atravè apèl telefòn endezirab, Imèl e menm koli ki sanble ak lèt ofisyèl gouvènman an men gen non yon fo ajans epi ki ankouraje yo anjeneral poze yon aksyon touswit. Pwomotè san skripil sa yo fè fo deklarasyon sou lejitimite konpayi yo a epi byen souvan yo pa diskite sou kèk faktè kalifikasyon kle, restriksyon yo ak enplikasyon enpo sou revni ki afekte deklarasyon enpo yon anplwayè. Li enpòtan pou w veye pou siy avètisman tankou pwomotè ki di ke yo ka detèmine kalifikasyon yon moun byen vit san detay, ak sila yo ki mande touche davans oswa mande yon frè ki baze sou yon pousantaj nan ERC ki reklame a.

Tout moun ki mal reklame ERC a dwe remèt li, petèt ak penalite epi enterè yo.

Anplwayè ki kalifye ki bezwen èd pou reklame ERC a ta dwe travay avèk yon pwofesyonèl fiskal ki fyab. Fo reklamasyon ERC yo te tèlman toupatou ane sa a ke IRS la te ajoute yo nan lis fwod fiskal anyèl Douzèn Delwayal li a. Detay sou kalifikasyon, kijan pou yo byen reklame kredi a, ak kijan pou yo rapòte pwomotè yo, disponib nan Kredi Retansyon Anplwaye (an anglè).

Konplo "Reklame ranbousman enpo ou anliy" lan

Vòlè idantite yo konnen ke konsèp lajan gratis oswa ki te neglije yo ap tante moun yo. Donk IRS la wè imel ak tèks konplo yo ki ap jwe sou ranbousman enpo yo regilyèman epi ki ap sijere ke moun yo ta sanble rate ranbousman enpo yo.

Yon varyasyon ki ap frape bwat resepsyon yo nan semèn ki sot pase yo gen yon tit ble ki ap pwoklame moun ta dwe "Reklame ranbousman enpo yo anliy."

Yon fwa ankò, gen siy avètisman ki montre yo, tankou move òtograf ak ankouraje moun yo klike sou yon lyen pou asistan pou "reklame ranbousman enpo." Men yon egzanp:

"Nou tcheke yon erè nan kalkil enpo ou a sou dènye peman an, ki gen yon montan $ 927,22. Pou nou ka retounen peman ki depase a, ou bezwen kreye yon ranbousman elektwonik epi apre sa yo pral kredite lajan yo nan bank ou espesifye a. Tanpri klike anba a pou reklame ranbousman enpo ou. Si nou pa kapab fini nan 3 jou, tout sa ki annatant yo ap anile."

Mesaj konplo "Help You Fix-It (Ede Ou Ranje li)" la

Nan yon lòt eskwokri nan tèks yo wè nan semèn ki sot pase yo, vòlè idantite yo vini ak yon non nan yon mesaj tèks ki eseye sonnen ofisyèl, tankou "govirs-accnnt2023." Yo voye apre sa yon divès mesaj ki di gen yon pwoblèm nan deklarsyon enpo moun nan men, pa bezwen enkyete, moun anonim ki voye mesaj tèks la ka ede rezoud pwoblèm nan si yo klike sou yon lyen.

Tankou lòt yo, gen anpil drapo wouj sou mesaj tèks sa yo, tankou move òtograf ak enfòmasyon ki pa kòrèk yo:

"MSG … IRS: IRS la te bani deklarasyon federal ou a. Pa enkyete ou, nou pral ede w ranje li. Klike sou lyen sa a."

Anak "Sèvis Livrezon" an nan pòt ou

Nan kòmansman mwa sa a, IRS la te avèti kontribyab yo pou yo veye pou yon nouvo mesaj eskwokri ki eseye twonpe moun yo nan fè yo kwè ke yo dwe yo yon ranbousman. Nouvo estratèj la enplike yon lèt ki vini nan yon anvlòp katon ki sòti nan yon sèvis livrezon. Lèt ki fèmen an gen ladan antèt IRS la ak mesaj ke avi a se "anrapò ak ranbousman ou pa reklame."

Ou resevwa yon mesaj pou anake w?

Moun ki resevwa fwod sa yo pa imèl ta dwe voye imèl la bay phishing@irs.gov. Moun yo ka voye mesaj la, men ekspè sekirite pou entènèt IRS yo prefere wè tout antèt imel la pou ede yo idantifye konplo a.

Si moun yo viktim apre yo fin klike epi antre enfòmasyon yo, yo ta dwe rapòte imèl la bay phishing@irs.gov - men yo ta dwe depoze tou yon plent devan Enspektè Jeneral Trezò pou Administrasyon Fiskal la epi vizite IdentityTheft.gov (an anglè) ak Sant pou Vòl Idantite.

Lòt rapèl enpòtan sou anak

IRS la ak Patnè Somè Sekirite yo avèti moun sou eskwokri komen yo regilyèman, ki gen ladan lis Douzèn Delwayal IRS la (an anglè).

Kontribyab yo ak pwofesyonèl fiskal yo ta dwe vijilan pou fo kominikasyon ki soti bò kote eskwo ki ap fèt tèt yo pase pou òganizasyon lejitim nan kominote fiskal ak finansye a, tankou IRS la ak eta yo. Mesaj sa yo ka rive sou fòm yon tèks oswa imèl endezirab pou atire viktim ki pa mefyan yo nan bay enfòmasyon pèsonèl ak finansye enpòtan ki ka mennen a vòl idantite, ki gen ladan phishing ak smishing.

IRS la pa janm antre an kontak ak kontribyab yo pa imèl, tèks oswa medya sosyal konsènan yon bòdwo oswa ranbousman enpo.

Kòm yon rapèl: Pa janm klike sou okenn kominikasyon endezirab ki pretann yo se IRS la kòm li ka chaje lojisyèl malveyan pa anba. Li ka yon fason tou pou yon pirat malentansyone mete viris ki anpeche itilizatè lejitim lan jwenn aksè nan sistèm nan ak nan dosye yo.

Patikilye yo pa ta dwe janm reponn a èskrokri ki gen rapò ak enpo oswa smishing oswa klike sou lyen URL la. Olye de sa, yo ta dwe voye imèl la oswa yon kopi tèks/SMS la kòm yon atachman sou phishing@irs.gov. pou rapòte eskwokri a.

Kontribyab yo kapab rapòte eskwokri yo tou bay Enspektè Jeneral Trezò pou Administrasyon Fiskal (an anglè) oswa Sant Plent pou Krim sou Entènèt (an anglè). Paj Siyale Eskwokri ak Anak Anliy yo sou IRS.gov la bay tout detay yo. Kontwòl Sekirite pou Telefòn Entèlijan (an anglè) Komisyon Kominikasyon Federal lan se yon zouti itil kont menas sekirite mobil.

IRS la avèti kontribyab yo tou pou yo mefye yo de mesaj ki sanble de zanmi yo oswa fanmi yo men ki se petèt kont imel oswa tèks yo vòlè oswa konpwomèt pou yon moun yo konnen. Sa a rete yon fason popilè pou sible patikilye yo ak preparatè enpo pou yon varyete eskwokri. Patikilye yo ta dwe verifye idantite emetè a avèk yon lòt metòd kominikasyon; pa egzanp, lè rele yon nimewo yo konnen ki egzat, pa nimewo yo bay nan imèl la oswa tèks la.