Pa rete tan ankò pou reklame $1.5 milya dola nan ranbousman pou ane fiskal 2019 la, kontribyab yo fè fas ak dat limit 17 jiyè

IR-2023-79, 12 Avril 2023

WASHINGTON ― Sèvis Revni Entèn te anonse jodi a ke prèske 1.5 milyon moun atravè nasyon an gen ranbousman yo pa reklame pou ane fiskal 2019, men yo gen yon dat limit 17 jiyè pou soumèt deklarasyon enpo yo.

IRS la estime prèske 1.5 milya dola nan ranbousman yo rete san reklamasyon paske moun yo poko soumèt deklarasyon enpo 2019 yo. Mitan ranbousman an mwayèn nan se $893 pou ane sa a, epi IRS la te fè yon kalkil espesyal eta pa eta pou montre konbyen moun ki ka kalifye pou ranbousman sa yo.

Komisyonè IRS Danny Werfel te di, "Deklarasyon enpo 2019 yo te rive nan dat limit li pandan pandemi an, e anpil moun te ka neglije oswa bliye ranbousman sa yo. "Nou vle kontribyab yo reklame ranbousman sa yo, men tan ap fini. Moun yo fè fas a yon dat limit 17 jiyè pou soumèt deklarasyon yo. Nou rekòmande pou kontribyab yo kòmanse byento pou asire yo ke yo pa bliye."

Dapre lalwa a, kontribyab yo anjeneral gen twa(3) lane pou deklare epi reklame ranbousman enpo yo. Si yo pa deklare nan lespas twa(3) lane, lajan an vin pwopriyete Trezò peyi Etazini.

Men, pou deklarasyon enpo 2019 yo, moun yo gen plis tan ke dabitid pou fè reklamasyon ranbousman yo. Anjeneral, dat limit nòmal pou fè reklamasyon ansyen ranbousman an, tonbe ozalantou dat limit enpo an avril la, ki se 18 avril ane sa a pou deklarasyon enpo 2022. Men, fenèt twa(3) lane pou deklarasyon 2019 ki pa't soumèt yo, te ranvwaye pou 17 jiyè 2023 akòz ijans pandemi COVID-19 la. IRS la te pibliye Avi 2023-21 (an anglè) nan dat 27 fevriye 2023, ki bay rekòmandasyon legal sou reklamasyon yo te fè nan dat limit ranvwaye a.

IRS la estime pwen mitan pou potansyèl ranbousman yo pa reklame pou ane 2019 la se $893. Sa vle di mwatye nan ranbousman yo plis pase $893 epi mwatye nan yo mwens.

"Ak pandemi an ki te pase nan moman dat limit deklarasyon enpo 2019 yo te rive, moun yo te fè fas a sitiyasyon trè etranj. Werfel te di, Moun yo ka tou senpleman bliye ranbousman enpo yo ak dat limit ane sa a ki te ranvwaye jiska Jiyè,". "Nou souvan wè elèv, travayè a tan pasyèl ak lòt moun ki gen ti revni neglije soumèt yon deklarasyon enpo epi yo pa janm reyalize yo ka dwe yo yon ranbousman. Nou ankouraje moun yo revize dosye yo epi kòmanse rasanble dosye yo kounye a, pou yo pa pran risk bliye dat limit jiyè a."

Lè yo bliye soumèt yon deklarasyon enpo, moun yo ka pèdi plis ke sèlman ranbousman pou enpo yo ge prelve oswa te peye pandan 2019. Anpil travayè ki gen revni ba ak modere ka kalifye pou Kredi Enpo sou Revni ou Touche (EITC). Pou ane 2019 la, kredi a te prèske egal $6,557. EITC a ede moun ak fanmi ki gen revni yo ki pi ba pase sèten limit an 2019. Moun ki potansyèlman kalifye pou EITC an 2019 te gen revni anba:

  • $50,162 ($55,952 si yon moun marye ranpli ansanm) pou moun ki gen twa oswa plis timoun ki kalifye;
  • $46,703 ($52,493 si yon moun marye ranpli ansanm) pou moun ki gen de (2) timoun ki kalifye;
  • $41,094 ($46,884 si yon moun marye ranpli ansanm) pou moun ki gen yon timoun ki kalifye epi;
  • $15,570 ($21,370 si yon moun marye ranpli ansanm) pou moun ki san timoun ki kalifye.

IRS la raple kontribyab k ap chèche yon ranbousman enpo pou ane 2019 la ke yo ka kenbe chèk yo si yo pa te soumèt deklarasyon enpo pou 2020 ak 2021. Anplis de sa, ranbousman an pral aplike pou tout montan yo toujou dwe IRS la oswa yon ajans fiskal eta a epi yo ka itilize li pou konpanse pansyon timoun ki poko peye oswa ansyen dèt federal yo, tankou prè elèv yo.

Fòm fiskal aktyèl ak ane anvan yo (tankou Fòm 1040 ak 1040-SR ane fiskal 2019) ak enstriksyon yo disponib nan paj Fòm yo, Enstriksyon ak Piblikasyon yo (an anglè) oswa rele gratis 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Ou bezwen soumèt yon deklarasyon enpo 2019? Plizyè opsyon pou jwenn dokiman kle yo

Malgre sa fè plizyè ane depi 2019 pase, IRS la raple kontribyab yo, gen fason yo ka toujou kolekte enfòmasyon yo bezwen pou soumèt deklarasyon enpo sa a. Men, moun yo ta dwe kòmanse bonè pou asire yo ke yo gen ase tan pou yo deklare anvan dat limit jiyè a pou ranbousman 2019 la yo. Men kèk opsyon:

  • Mande kopi dokiman kle yo: Kontribyab yo ki pèdi Fòm W-2, 1098, 1099 oswa 5498 pou ane 2019, 2020 oswa 2021 yo, kapab fè demann kopi yo nan men patwon yo, bank yo oswa lòt moun ki peye yo.
  • Sèvi ak Jwenn Relve Anliy sou IRS.gov. Kontribyab yo ki pa kapab jwenn fòmilè sa yo ki pèdi nan men patwon yo oswa lòt moun ki peye yo, ka fè kòmand yon relve salè ak revni gratis sou IRS.gov la avèk zouti Jwenn Relve Anliy. Pou anpil kontribyab, sa se de lwen opsyon ki pi rapid e ki pi fasil la.
  • Oswa fè demann yon relve. Yon lòt opsyon se pou moun ranpli Fòm 4506-T ak IRS la pou mande yon "relve salè ak revni." Yon relve salè ak revni montre done ki soti nan fòm deklarasyon enfòmasyon IRS la te resevwa, tankou Fòm W-2, 1099, 1098, Fòm 5498 ak enfòmasyon sou kontribisyon IRA. Kontribyab yo ka itilize enfòmasyon ki soti nan relve an pou ranpli deklarasyon enpo yo. Men, planifye davans - demann alekri sa yo ka pran plizyè semèn; yo ankouraje moun yo fòtman pou yo eseye lòt opsyon yo an premye.

Dapre enfòmasyon fiksal ki disponib kounye a yo, IRS la te estime konbyen moun nan chak eta ki ka gen dwa a yon ranbousman enpo. Montan ranbousman aktyèl la ap varye selon sitiyasyon fiskal yon fanmi.

Estimasyon eta pa eta pou moun yo ka dwe yon ranbousman enpo sou revni pou ane 2019 la

Eta oswa Distri Kantite Endividi yo Estime Ranbousman potansyèl medyàn Total ranbousman potansyèl *
Alabama 23,900 $880 $23,694,700
Alaska 6,000 $917 $6,542,300
Arizona 35,400 $824 $33,911,500
Arkansas 12,800 $864 $12,586,100
California 144,700 $856 $141,780,000
Colorado 30,100 $859 $29,514,000
Connecticut 15,400 $934 $16,198,400
Delaware 5,700 $880 $5,754,900
Distri Kolonbya 4,400 $887 $4,550,100
Florida 89,300 $893 $89,530,400
Jòjya 48,000 $826 $46,269,000
Hawaii 8,800 $932 $9,197,700
Idawo 7,600 $758 $6,996,000
Ilinòy 55,800 $916 $57,591,300
Endyana 31,700 $916 $32,115,100
Iowa 15,300 $926 $15,492,600
Kansas 14,600 $913 $14,753,700
Kenntiki 18,600 $906 $18,574,200
Louisiana 22,000 $877 $22,274,800
Maine 6,400 $876 $6,197,300
Maryland 31,400 $897 $32,344,500
Masachosèt 35,700 $966 $38,400,900
Michigan 48,500 $888 $48,582,600
Minasota 23,200 $848 $22,387,800
Misisipi 12,300 $820 $11,836,700
Misouri 31,800 $880 $31,345,700
Montana 5,200 $854 $5,144,900
Nebraska 7,800 $893 $7,745,600
Nevada 15,800 $869 $15,550,300
New Hampshire 6,900 $974 $7,451,800
New Jersey 40,500 $924 $42,035,900
Nouvo Meksik 9,600 $867 $9,522,400
New York 81,600 $945 $86,826,200
Kawolin di Nò 45,800 $862 $44,426,600
Dakota Nò 3,700 $958 $3,997,100
Owayo 51,800 $868 $50,234,900
Oklahoma 21,400 $897 $21,770,000
Oregon 23,700 $801 $22,348,900
Pennsylvania 56,000 $924 $57,572,600
Rod Ayland 4,300 $924 $4,468,700
Kawolin di Sid 18,200 $809 $17,264,100
Dakota Sid 3,700 $918 $3,746,700
Tenesi 28,100 $873 $27,623,700
Texas 135,300 $924 $142,235,200
Utah 11,700 $845 $11,198,400
Vermont 3,100 $901 $3,036,600
Virginia 42,200 $869 $42,110,500
Washington 42,400 $934 $44,823,200
Virginia Lès 6,500 $959 $6,818,900
Wisconsin 21,000 $834 $20,003,100
Wyoming 3,300 $949 $3,534,800
Total 1,469,000 $893 $1,479,913,400

* San kredi yo.