Konsèy pou paran ki pataje gad yon timoun oswa ki benefisye lòt avantaj fiskal

Konsèy Fiskal COVID 2022-29, 23 fevriye 2022

Pafwa, de paran ki gen yon akò legal sou kilès ki kapab reklame kredi taks pitit yo nan deklarasyon taks yo. Yo gendwa gen kèk kesyon ki gen pou wè ak kredi taks pou timoun ak kredi rekiperasyon 2021 yo pou sezon taks sa a. Men sa moun ki nan sitiyasyon sa a ap bezwen konnen anvan yo reyalize deklarasyon taks federal 2021 yo.

Peman enpak ekonomik ak kredi rekiperasyon

Twazyèm peman enpak ekonomik la se te yon avans peman kredi rekiperasyon 2021 an IRS itilize enfòmasyon taks 2020 oswa 2019 kontribyab yo pou li te kapab detèmine kalifikasyon ak montan yo. Men ki sa sa vle di pou moun ki gen yon depandan ki kalifye pou yo de a:

  • Si yon kontribyab ki elijib pa t resevwa yon twazwèm tranch pèman enpak ekonomik pou yon depandan ki kalifye, y ap gen pou yo reklame li nan deklarasyon taks 2021 yo, yo ka reklame kredi rekiperasyon 2021 la san sa pa gen anyen pou wè ak nenpòt peman enpak ekonomik lòt paran an te resevwa.
     
  • Si yon kontribyab te resevwa yon twazyèm tranch pèman enpak ekonomik pou yon depandan, yo pap fè reklamasyon nan deklarasyon 2021 yo, yo pa gen obligasyon pou ranbouse tout oswa yon pati nan peman enpak ekonomik la si, daprè enfòmasyon yo rapòte nan deklarasyon taks 2021 yo yo ta sipoze resevwa mwens.

Kredi taks pou timoun

IRS detèmine ki moun ki resevwa avans peman kredi taks pou timoun 2021, daprè enfòmasyon sou deklarasyon taks 2020 kontribyab yo, oswa deklarasyon 2019 yo si IRS pa t trete deklarasyon 2020 an. Sa vle di, yon paran ki te reklame kredi taks pou timoun pou yon timoun ki kalifye nan deklarasyon taks 2020 li t ap resevwa avans peman kredi taks pou timoun nan an 2021. Men ki sa sa vle di pou paran sa yo:

  • Fanmi ki pa t gen nan plan yo pou yo te reklame yon timoun nan deklarasyon taks 2021 yo te gen opsyon pou yo anile enskripsyon an yon fason pou yo pa resevwa peman chak mwa. Yo ap kapab fè sa sou paj kredi taks pou timoun ki ajou a sou sit IRS.gov la. Moun ki pa t anile enskripsyon yo epi ki resevwa peman chak mwa pandan ane 2021 pou yon timoun pap fè reklamasyon nan deklarasyon taks 2021 yo sa ki ta ka oblije yo remèt peman sa yo lè yo fè deklarasyon taks yo. Yo gen dwa pa fè yo remèt yon pati oswa tout lajan anplis sa a si yo te kalifye pou pwoteksyon ranbousman .
     
  • Yon paran ki elijib epi ki pa resevwa avans peman pou yon timoun ki kalifye ap kapab reklame montan total kredi taks sa a pou timoun nan nan deklarasyon taks 2021 li, menm si lòt paran an ta resevwa avans peman kredi taks pou timoun.

Jwenn bon jan enfòmasyon sou fason pou reyalize yon deklarasyon taks ak done ki egzat

Kontribyab ki te resevwa avans kredi taks yo an 2021 an ap bezwen konpare montan total yo te resevwa a ak montan yo kalifye pou reklame a. Kontribyab yo kapab wè montan total peman yo sou kont endividyèl yo sou entènèt. Si yon konjwen resevwa peman an komen, yo chak la ap gen pou yo siyen nan pwòp kont pa yo yon fason pou yo kapab rekipere montan yo separeman.

Plis enfomasyon:

Abòne ak Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)