Konsèy pou ede kontribyab yo chwazi yon moun ki konn prepare taks ki gen bon repitasyon

IRS Tax Tip 2021-185, 14 desanm 2021

Pandan kontribyab yo ap prepare yo pou depoze deklarasyon taks 2022 yo, Yo ka ap anvizaje anplwaye yon moun ki konn prepare deklarasyon taks. IRS la ap raple kontribyab yo pou yo pran san yo lè y ap chwazi yon moun ki konn prepare taks. Sa enpòtan paske kontribyab yo responsab tout enfòmasyon ki nan deklarasyon yo, kèlkeswa moun ki prepare li pou yo a.

Gen plizyè kalite moun ki konn prepare taks, epi nesesite yon kontribyab ap ede detèmine ki kalite moun ki konn prepare taks k ap pi bon pou li. Apati sa a, men kèk ti konsèy byen rapid ki kapab ede moun yo chwazi yon moun ki konn prepare taks.

Lè y ap chwazi yon pwofesyonèl taks, kontribyab yo ta dwe:

  • Verifye Repètwa Moun ki Konn Prepare Taks IRS la (an anglè). Menm si se pa yon lis konplè ki genyen tout moun ki konn prepare taks yo, men li genyen sila yo ki se ajan ki anrejistre, CPA ak avoka, ansanm avèk sila yo ki patisipe nan Pwogram Sezon Deklarasyon Anyèl la.
  • Verifye travay moun ki konn prepare a atravè Better Business Bureau. Kontribyab yo kapab verifye estati yon ajan anrejistre (an anglè) sou IRS.gov.
  • Mande pou frè yo. Kontribyab yo ta dwe evite moun ki konn prepare taks ki baze frè yo sou yon pousantaj ranbousman an oswa ki ofri pou depoze tout oswa yon pati nan ranbousman yo a sou kont finansye yo.
  • Mefye moun ki konn prepare taks k ap di yo kapab jwenn pi gwo ranbousman pase lòt.
  • Mande si yo konte sèvi ak deklarasyon elektwonik (e-file).
  • Rasire w moun ki konn prepare a disponib. Moun yo ta dwe gade si moun nan oswa fim nan ap disponib pandan plizyè mwa oswa lane apre depo deklarasyon an. Kontribyab yo ta dwe fè sa paske yo ka bezwen moun ki prepare taks la pou reponn kesyon sou preparasyon deklarasyon taks la.
  • Rasire ou moun ki prepare taks la siyen epi mete nimewo idantifikasyon taks pwofesyonèl yo (PTIN) (an anglè). Moun ki konn prepare taks yo peye yo dwe genyen yon PTIN pou prepare deklarasyon taks.
  • Verifye papye moun nan. Se sèlman avoka yo, CPA yo ak ajan anrejistre yo ki kapab reprezante kontribyab yo devan IRS la pou kesyon taks yo. Lòt moun ki konn prepare taks ki patisipe nan Pwogram Sezon Deklarasyon Anyèl (an anglè) IRS la genyen dwa pratik ki limite pou reprezante kontribyab pandan odit deklarasyon yo te prepare yo.

Plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy sou Taks IRS yo (an anglè)