Ki sa dwa pou yon sistèm enpo ekitab e jis vle di pou kontribyab yo

IRS Tax Tip IRS 2024-39 26 avril 2024

Ekite fiskal vle di sistèm enpo a ekitab pou tout sitwayen yo. Dwa a yon sistèm enpo ekitab e jis se youn nan 10 dwa ki nan Deklarasyon Dwa Kontribyab yo, ki dekri aklè dwa fondamantal chak kontribyab.

Men sa IRS vle pou tout kontribyab yo konnen sa dwa sa a vle di:

 • Kontribyab yo gen dwa pou yo atann sistèm enpo a konsidere reyalite ak sikonstans ki ka afekte responsablite yo, kapasite pou yo peye oswa kapasite pou bay enfòmasyon alè.
 • Kontribyab yo gen dwa pou yo resevwa asistans nan Sèvis Defansè Kontribyab la si yo gen difikilte finansye pou rezoud pwoblèm enpo yo byen e alè atravè chanèl nòmal IRS yo.
 • Kontribyab ki pa ka peye dèt enpo yo a nèt e ki satisfè sèten kondisyon ka fè aranjman pou yon plan pèman avèk IRS. Sa vle di kontribyab la pral peye yon kantite lajan nan yon tan presi, jeneralman chak mwa.
 • Kontribyab yo ka soumèt yon pwopozisyon konpwomi pou mande IRS pou regle dèt enpo yo pou mwens pase kantite lajan konplè a si yo:
  • Kwè yo pa dwe tout oswa yon pati nan dèt enpo a.
  • Yo pa kapab peye tout dèt enpo a nan tan lalwa pèmèt yo kolekte l la.
  • Gen faktè tankou ekite, difikilte oswa lwa piblik yo panse IRS ta dwe konsidere nan detèmine si pou yo jere responsablite a.
 • IRS gen yon lis direktiv nasyonal ak lokal ki kouvri depans debaz lavi a li itilize lè l ap konsidere yon pwopozisyon pou diminye dèt enpo yon moun. Anplwaye IRS yo pa ka sèvi ak direktiv sa yo si yo ta lakòz kontribyab la pa gen ase lajan pou peye depans debaz yo. Nan ka sa yo, IRS pral sèvi ak depans aktyèl kontribyab la.
 • IRS pa kapab sezi tout salè yon moun pou kolekte enpo li poko peye. Yo egzante yon pòsyon kont prelèvman pou pèmèt kontribyab la peye depans debaz pou l viv yo.
 • IRS gen otorite pou diminye yon pòsyon enpo ki pa peye e ki twòp nan nenpòt enpo oswa responsablite fiskal apre peryòd limitasyon legal la te ekspire oswa yo te detèmine yon erè oswa sa te fèt ilegalman.
 • IRS gen diskresyon pou diminye enterè sou yon montan ki pa peye akoz reta, ki pa rezonab, yon anplwaye IRS te lakòz oswa erè ak lè pa gen okenn aspè enpòtan nan erè a yo atribye a kontribyab la.

Plis enfòmasyon

Abòne nan konsèy fiskal IRS yo (an anglè)