Quyền được hưởng một hệ thống thuế công bằng và chính đáng có ý nghĩa gì đối với người đóng thuế

Mẹo thuế IRS 2024-39 Ngày 26 tháng 4 năm 2024

Công bằng về thuế có nghĩa là hệ thống thuế công bằng cho mọi công dân. Quyền được hưởng một hệ thống thuế công bằng và chính đáng là một trong 10 quyền trong Bản Tuyên Ngôn Quyền Của Người Đóng Thuế, trong đó nêu rõ các quyền cơ bản của mỗi người đóng thuế.

Đây là những gì IRS muốn tất cả người đóng thuế biết về ý nghĩa của quyền này:

 • Người đóng thuế có quyền mong đợi hệ thống thuế xem xét các sự kiện và hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến nợ cơ sở, khả năng thanh toán hoặc khả năng cung cấp thông tin kịp thời của họ.
 • Người đóng thuế có quyền nhận hỗ trợ từ Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế nếu họ gặp khó khăn về tài chính trong việc giải quyết các vấn đề về thuế một cách hợp lý và kịp thời thông qua các kênh thông thường của IRS.
 • Người đóng thuế không thể trả đầy đủ khoản nợ thuế và đáp ứng một số điều kiện nhất định có thể sắp xếp kế hoạch thanh toán với IRS. Điều này có nghĩa là người đóng thuế sẽ phải trả một số tiền nhất định theo thời gian, thường là hàng tháng.
 • Người đóng thuế có thể gửi đề nghị thỏa hiệp yêu cầu IRS dàn xếp khoản nợ thuế của họ với số tiền ít hơn toàn bộ số tiền nợ nếu họ:
  • Tin rằng họ không nợ toàn bộ hoặc một phần số nợ thuế.
  • Không có khả năng thanh toán hết số thuế nợ trong thời hạn được pháp luật cho phép truy thu.
  • Có các yếu tố như vốn chủ sở hữu, khó khăn hoặc chính sách công mà họ cho rằng IRS nên xem xét khi xác định xem có nên dàn xếp nợ thuế hay không.
 • IRS có một danh sách các nguyên tắc quốc gia và địa phương bao gồm chi phí sinh hoạt cơ bản mà IRS sử dụng khi xem xét đề nghị dàn xếp nhằm giảm nợ thuế của ai đó. Nhân viên IRS không thể sử dụng những hướng dẫn này nếu chúng khiến người đóng thuế không có đủ tiền để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản của họ. Trong những trường hợp này, IRS sẽ sử dụng chi phí thực tế của người đóng thuế.
 • IRS không thể tịch thu toàn bộ tiền lương của ai đó để truy thu khoản thuế chưa nộp của họ. Một phần được miễn áp thuế để cho phép người đóng thuế chi trả các chi phí sinh hoạt cơ bản.
 • IRS có quyền giảm phần vượt mức chưa thanh toán của bất kỳ khoản thuế hoặc trách nhiệm pháp lý nào được đánh giá sau khi hết thời hạn quy chế hoặc bị đánh giá sai hoặc bất hợp pháp.
 • IRS có toàn quyền giảm tiền lãi đối với khoản thanh toán thiếu khi nhân viên IRS gây ra sự chậm trễ hoặc sai sót vô lý và khi không có khía cạnh nghiêm trọng nào của sai sót được quy cho người đóng thuế.

Thêm thông tin

Đăng ký nhận các Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)