Thanh toán chọn lọc và khả năng chuyển

Các thực thể chính phủ và được miễn thuế có thể hưởng lợi từ một số khoản tín thuế sản xuất và đầu tư năng lượng sạch nhất định bằng cách sử dụng các lựa chọn mới được luật ban hành năm 2022 cho phép. Trong một số trường hợp, những người đóng thuế khác cũng có thể hưởng lợi từ các khoản tín thuế theo những cách mới..

Thanh toán chọn lọc làm cho một số khoản tín thuế năng lượng sạch nhất định và tín thuế sản xuất CHIP có thể hoàn lại một (xem Các câu hỏi thường gặp về Thanh toán chọn lọc và Khả năng chuyển (tiếng Anh)). Thực thể có thể nhận được toàn bộ giá trị của khoản tín thuế vì IRS coi số tiền thanh toán chọn lọc là một khoản thanh toán thuế. Sau đó, chúng tôi tính số tiền đó là khoản thanh toán vượt mức trên tờ khai và hoàn thuế cho thực thể đó.

Ghi chú: Thanh toán chọn lọc đôi khi còn được gọi là "trả trực tiếp", không nên nhầm lẫn với phương thức thanh toán IRS.

Khả năng chuyển cho phép các thực thể không thể sử dụng khoản thanh toán chọn lọc nhưng đủ điều kiện nhận tín thuế chuyển toàn bộ hoặc một phần tín thuế cho người mua bên thứ ba để đổi lấy tiền mặt. Người mua và người bán sẽ đàm phán và đồng ý với các điều khoản và giá cả.

Việc mua xe sạch mới và đã qua sử dụng của các cá nhân liên quan đến một hình thức chuyển tín thuế khác (tiếng Anh) được thương lượng với đại lý tại thời điểm bán.

Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho những câu hỏi về:

  • Tính đủ điều kiện của doanh nghiệp, tổ chức hoặc thực thể của bạn
  • Quá trình yêu cầu và nhận thanh toán
  • Tín thuế và thưởng áp dụng
  • Các thực thể không có yêu cầu khai thuế thường xuyên
  • Cập nhật thực hiện và các tin tức khác

Đăng ký trước khi khai thuế

Để đủ điều kiện thực hiện lựa chọn trên tờ khai thuế, thực thể của bạn phải đăng ký với chúng tôi trước khi khai thuế (tiếng Anh). Số đăng ký phải được đưa vào tờ khai thuế của thực thể để việc thanh toán hoặc chuyển chọn lọc có hiệu lực.

Có liên quan

Ấn phẩm

Luật và hướng dẫn