Kiểm tra số tiền khấu lưu thuế có thể giúp người đóng thuế quyết định xem họ có cần cung cấp cho chủ thuê lao động của mình một mẫu W-4 mới hay không

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-75, ngày 5/26/2021

Tất cả những người đóng thuế nên xem lại số tiền khấu lưu thuế liên bang của họ mỗi năm để bảo đảm rằng họ không bị khấu lưu quá ít hoặc quá nhiều tiền thuế. 

Nhân viên, người hồi hưu và các cá nhân tự kinh doanh có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Thuế Khấu Lưu của Sở Thuế Vụ để giúp họ quyết định xem có nên thực hiện thay đổi đối với khoản khấu lưu thuế của mình hay không. Công cụ trực tuyến này hướng dẫn người dùng từng bước thông qua quy trình kiểm tra số tiền khấu lưu thuế và đưa ra những khuyến nghị về khấu lưu thuế để giúp họ nhận lại số tiền hoàn thuế mong muốn khi nộp tờ khai thuế vào năm tới. Người đóng thuế có thể kiểm tra với chủ thuê lao động để cập nhật số tiền khấu lưu thuế của họ hoặc nộp Mẫu W-4: Chứng Thư Cho Phép Khấu Lưu Thuế Của Nhân Viên bản mới.

Các điều chỉnh đối với mức khấu lưu thuế

Thông thường, các cá nhân nên tăng mức khấu lưu thuế nếu họ làm đồng thời nhiều hơn một công việc hoặc có lợi tức từ các nguồn không bị khấu lưu thuế. Nếu họ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào, họ có thể sẽ bị nợ thuế phụ trội và có khả năng bị phạt tiền khi nộp tờ khai thuế.

Thông thường, các cá nhân nên giảm mức khấu lưu thuế nếu họ đủ điều kiện để nhận các khoản tín thuế lợi tức hoặc các khoản khấu trừ không phải khoản khấu trừ tiêu chuẩn cơ bản.

Trong mọi trường hợp, những người cần điều chỉnh mức khấu lưu thuế cần phải chuẩn bị Mẫu W-4: Chứng Thư Cho Phép Khấu Lưu Thuế Của Nhân Viên bản mới. Họ cần phải nộp Mẫu W-4 mới cho chủ thuê lao động trong thời gian sớm nhất có thể vì khấu lưu thuế là quá trình diễn ra trong suốt cả năm.

Các cá nhân nên kiểm tra mức khấu lưu thuế của họ bao gồm:

  • người có người phối ngẫu là người làm công
  • người đang làm hai hoặc nhiều công việc cùng lúc hoặc những người chỉ làm việc một phần thời gian trong năm
  • người yêu cầu các khoản tín thuế như tín thuế trẻ em
  • người có người phụ thuộc từ 17 tuổi trở lên
  • người có các khoản khấu trừ đã được liệt kê trên tờ khai thuế của năm trước
  • người có lợi tức cao và tờ khai thuế phức tạp hơn
  • người có số tiền hoàn thuế lớn hoặc hóa đơn thuế lớn của năm trước

Lợi ích của Công Cụ Ước Tính Thuế Khấu Lưu

Công Cụ Ước Tính Thuế Khấu Lưu của Sở Thuế Vụ có thể giúp người đóng thuế:

  • xác định xem họ có nên hoàn thành Mẫu W-4 mới hay không.
  • biết những thông tin cần điền vào Mẫu W-4 mới.
  • tiết kiệm thời gian vì công cụ này giúp hoàn thành các bảng tính khấu lưu thuế trên mẫu đơn.

Trước khi sử dụng Công Cụ Ước Tính Thuế Khấu Lưu, người đóng thuế nên chuẩn bị các bản sao kê tiền lương gần đây nhất, thông tin về các nguồn thu lợi tức khác và tờ khai thuế lợi tức gần đây nhất của họ. Công cụ này không yêu cầu thông tin nhạy cảm như tên, số An Sinh Xã Hội, địa chỉ hoặc số trương mục ngân hàng.

Khấu lưu thuế ở cấp tiểu bang hoặc địa phương

Một số cá nhân cũng có thể cần điều chỉnh mức khấu lưu thuế ở cấp tiểu bang hoặc địa phương của họ. Họ có thể liên lạc với sở thuế của tiểu bang (tiếng Anh) để tìm hiểu thêm.

Đọc thêm thông tin: