Filing Season Statistics for Week Ending July 24, 2020

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2020 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 7/26/2019 and 7/24/2020

Individual Income Tax Returns: 2019 2020 % Change
Total Returns Received 146,342,000 152,875,000 * 4.5
Total Returns Processed 145,750,000 146,556,000 * 0.6
       
E-filing Receipts:      
TOTAL           131,169,000 143,906,000 * 9.7
Tax Professionals 74,455,000 74,125,000 -0.4
Self-prepared 56,714,000 69,781,000 * 23.0
       
Web Usage:      
Visits to IRS.gov 528,394,000 1,397,638,000 164.5
       
Total Refunds:      
Number 106,240,000 102,904,000 -3.1
Amount $291.183 Billion $282.033 Billion -3.1
Average refund $2,741 $2,741 0.0
 
Direct Deposit Refunds:      
Number 89,657,000 85,333,000 -4.8
Amount $258.962 Billion $245.208 Billion -5.3
Average refund $2,888 $2,874 -0.5

* Total includes returns filed to obtain Economic Impact Payments by those who would not usually file income tax returns.