Filing Season Statistics for Week Ending March 1, 2019

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2019 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 3/02/2018 and 3/01/2019

Individual Income Tax Returns:

2018

2019

% Change

Total Returns Received  61,150,000 59,223,000 -3.2
Total Returns Processed   59,048,000 56,875,000 -3.7

 

 

 

 

E-filing Receipts:

     
TOTAL              57,794,000 56,494,000 -2.2
Tax Professionals  28,688,000 27,017,000 -5.8
Self-prepared   29,106,000 29,477,000 1.3

 

 

 

 

Web Usage:

     
Visits to IRS.gov  242,891,000 272,602,000 12.2
       

Total Refunds:

     
Number  48,452,000 46,416,000 -4.2
Amount  $147.577  Billion  $142.395  Billion  -3.5
Average refund  $3,046 $3,068 0.7
       

Direct Deposit Refunds: 

     
Number  43,549,000 43,241,000 -0.7
Amount  $137.722  Billion  $136.601  Billion  -0.8
Average refund  $3,162 $3,159 -0.1