Get Ready for Taxes: Tax reform changes likely to reduce number of taxpayers who itemize

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Đây là lời nhắc nhở thứ sáu trong một loạt các lời nhắc nhở nhằm giúp người đóng thuế có sự Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho mùa thuế sắp tới. IRS gần đây đã cập nhật trang Chuẩn Bị Sẵn Sàng với các bước quý vị nên thực hiện ngay bây giờ cho mùa thuế năm 2019.

Trong các năm trước, khoảng một trong ba người đóng thuế là liệt kê các khoản chi tiêu. IRS dự đoán con số này sẽ thấp hơn đối với năm thuế 2018. Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm (TCJA) được thông qua vào tháng 12 năm 2017 đã ảnh hưởng đáng kể đến các khoản khấu trừ theo một số cách, tác động đến người đóng thuế mà thường liệt kê các khoản chi tiêu.

TCJA tăng gấp đôi mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn đối với tất cả các tình trạng khai thuế. Mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn là một số tiền mà làm giảm mức thu nhập chịu thuế của những người đóng thuế và là khác nhau tùy theo tình trạng khai thuế của họ. Do điều này, nhiều người đóng thuế có thể thấy rằng mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn tăng lên là nhiều hơn so với tổng mức khấu trừ từng khoản và lựa chọn áp dụng mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn chứ không phải mức khấu trừ từng khoản.

Người đóng thuế nên kiểm tra mức khấu trừ từng khoản năm 2017 của họ để đảm bảo hiểu được rằng những thay đổi trong cải tổ thuế có thể có ý nghĩa như thế nào đối với tình trạng khai thuế năm 2018 của họ. Những người mà vẫn định liệt kê các khoản chi tiêu sẽ hoàn thành một phiên bản cập nhật của Mẫu Khai thuế A (1040) liệt kê các chi phí được trừ thuế thuộc mẫu đơn 1040, khấu trừ từng khoản, và nộp cùng với hồ sơ khai thuế.

Ấn phẩm 5307 (tiếng Anh)PDF, Thông Tin Cơ Bản Về Cải Cách Thuế Cho Cá Nhân Và Gia Đình, là một nguồn tài liệu quan trọng để hiểu được tác động của luật cải tổ thuế đối với các khoản khấu trừ. Ấn phẩm này cung cấp thông tin về:

• tăng mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn,
• ngưng các khoản miễn giảm cá nhân,
• tăng tín thuế dành cho con nhỏ,
• thêm một tín thuế mới cho những người phụ thuộc khác và
• hạn chế hoặc ngưng một số khoản khấu trừ nhất định.

IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng cách tốt nhất để nộp một hồ sơ khai thuế chính xác là sử dụng phần mềm khai thuế và khai thuế điện tử hay tìm kiếm sự trợ giúp của một chuyên viên khai thuế, người sẽ giúp chuẩn bị và khai thuế điện tử cho họ. IRS cung cấp những lời khuyên cho việc chọn một chuyên viên khai thuế.

Người đóng thuế mà có thu nhập ít hơn $66,000 trong năm 2018 thì có thể hội đủ điều kiện hưởng Dịch Vụ Khai Thuế Miễn Phí Của IRS và có thể truy cập phần mềm khai thuế miễn phí trên mạng.

Chương trình Hỗ Trợ và Tư Vấn Tình Nguyện về Thuế Thu Nhập của IRS dành cho Bậc Cao Niên cung cấp cho người đóng thuế mà có thu nhập ít hơn $55,000 trong năm 2018 dịch vụ chuẩn bị hồ sơ khai thuế trực tiếp miễn phí và khai thuế điện tử miễn phí từ các tình nguyện viên được đào tạo của IRS. Để biết thêm thông tin và địa điểm, xin vào trang IRS.gov/VITA.