Luật cải cách thuế ảnh hưởng như thế nào đến người đóng thuế mà yêu cầu tín thuế dành cho con nhỏ

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Những Lời Khuyên Của Sở Thuế Vụ Về Luật Cải Cách Thuế 2019-15, ngày 27 tháng 2 năm 2019

Nhiều người yêu cầu tín thuế dành cho con nhỏ để giúp bù đắp chi phí nuôi con. Luật cải cách thuế (tiếng Anh) có những thay đổi đối với tín thuế đó cho năm 2018 và những năm sau đó. Dưới đây là những điều quan trọng người đóng thuế cần biết.

Khoản tiền tín thuế. Luật mới tăng tín thuế dành cho con nhỏ từ $1,000 lên $2,000. Các yếu tố để đủ điều kiện hưởng tín thuế là không thay đổi. Như trong những năm qua, người đóng thuế có thể yêu cầu được hưởng tín thuế nếu tất cả những điều này được áp dụng:

  • đứa trẻ đã chưa đủ 17 tuổi vào cuối năm thuế
  • người đóng thuế khai đứa trẻ là một người phụ thuộc
  • đứa trẻ sống với người đóng thuế ít nhất sáu tháng trong năm

Tiền hoàn tín thuế. Tín thuế là có thể hoàn lại và bây giờ có mức tối đa là $1,400. Nếu người đóng thuế không nợ bất kỳ khoản thuế nào trước khi yêu cầu tín thuế này thì họ sẽ nhận được tối đa $1,400 cho tín thuế này trong tiền hoàn thuế của họ.

Mức ngưỡng lợi tức thu được. Ngưỡng thu nhập để yêu cầu tín thuế này đã được hạ xuống là $2,500 mỗi gia đình. Điều này có nghĩa là một gia đình phải kiếm được tối thiểu $2,500 để yêu cầu tín thuế này.

Giảm theo giai đoạn. Ngưỡng thu nhập khi tín thuế dành cho trẻ em bắt đầu giảm đã được tăng lên đến $200,000, hoặc $400,000 nếu là vợ chồng khai chung. Điều này có nghĩa là số lượng gia đình với trẻ em dưới 17 tuổi đủ tiêu chuẩn hưởng tín thuế lớn hơn sẽ tăng.

Tín thuế mới dành cho người phụ thuộc khác. Người phụ thuộc mà không thể được khai để hưởng tín thuế dành cho con nhỏ thì vẫn có thể đủ điều kiện hưởng tín thuế mới dành cho người phụ thuộc khác.Đây là khoản tín thuế không hoàn lại và tối đa là $500 cho mỗi người đủ tiêu chuẩn. Những người phụ thuộc này cũng có thể là trẻ em phụ thuộc từ 17 tuổi trở lên vào cuối năm thuế. Những người này cũng bao gồm cha mẹ hay thân nhân đủ điều kiện được người đóng thuế hỗ trợ.