Cần làm gì nếu bạn nợ thuế, nhưng không thể trả - YouTube video text script

Nếu bạn nợ thuế, nhưng không thể trả đầy đủ trước hạn chót của IRS,bạn vẫn nên nộp tờ khai thuế liên bang của mình và trả càng nhiều càng tốt để giảm số tiền phạt và tiền lời.

Việc gia hạn thời gian nộp tờ khai không phải là gia hạn thời gian để trả tiền thuế của bạn.

Để tìm hiểu thêm thông tin về cách trả tiền thuế của bạn, hãy truy cập IRS.gov/payments.

Trả càng nhiều càng tốt trước ngày đáo hạn ban đầu - thường là vào tháng 4. Sau đó, bạn có thể thiết lập một kế hoạch thanh toán để trả phần còn lại cùng với tiền lời và tiền phạt.

Hãy nhớ, hãy truy cập IRS.gov/payments để biết thêm thông tin.