Cách nộp tờ khai thuế cuối cùng cho người đã qua đời

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2022-96, ngày 23 tháng 6 năm 2022

Khi ai đó qua đời, người vợ/chồng còn lại hoặc người đại diện của họ nộp tờ khai thuế cuối cùng của người quá cố. Trên tờ khai thuế cuối cùng, người vợ/chồng còn lại hoặc người đại diện sẽ ghi chú rằng người đó đã chết. IRS không cần bất kỳ thông báo nào khác về việc qua đời.

Thông thường, người đại diện nộp tờ khai thuế cuối cùng có tên trong di chúc của người đó hoặc do tòa án chỉ định. Đôi khi không có người vợ/chồng còn lại hoặc người đại diện được chỉ định, thì một đại diện cá nhân sẽ nộp tờ khai thuế cuối cùng.

Dưới đây là một số điều cần biết về việc nộp tờ khai thuế cuối cùng

  • IRS coi một người nào đó là đã kết hôn trong cả năm mà chồng hoặc vợ của họ đã qua đời nếu họ không tái hôn trong năm đó.
  • Người vợ/chồng còn lại có đủ điều kiện để sử dụng tư cách khai thuế là đã kết hôn, khai thuế chung hoặc đã kết hôn, khai thuế riêng.
  • Tờ khai thuế cuối cùng sẽ đến hạn vào ngày khai thuế tháng 4 thông thường trừ khi người vợ/chồng còn lại hoặc người đại diện được gia hạn khai thuế.

Ai sẽ ký tờ khai thuế

Khi khai thuế điện tử, người vợ/chồng còn lại hoặc người đại diện nên làm theo các hướng dẫn do nhu liệu phần mềm cung cấp để biết các yêu cầu về chữ ký và chú thích chính xác. Đối với tờ khai thuế bằng giấy, người khai thuế phải viết từ đã qua đời, tên người quá cố và ngày chết ở trên cùng. Đây là người sẽ ký tờ khai thuế:

  • Bất kỳ đại diện được chỉ định nào đều phải ký vào tờ khai thuế. Nếu đó là một tờ khai thuế chung, người vợ/chồng còn lại cũng phải ký tên.
  • Nếu không có người đại diện được chỉ định, thì người vợ/chồng còn lại nộp tờ khai thuế chung phải ký tên vào tờ khai thuế và viết vào chỗ ký tên được dán nhãn, khai thuế với tư cách là người vợ/chồng còn lại.
  • Nếu không có đại diện được chỉ định và không có người vợ/chồng còn lại, người phụ trách tài sản của người quá cố phải nộp và ký tên vào tờ khai thuế với tư cách là "đại diện cá nhân".

Các tài liệu khác cần bao gồm

  • Các đại diện do toà án chỉ định phải đính kèm một bản sao của tài liệu toà án cho thấy việc chỉ định họ.
  • Các đại diện không được tòa án chỉ định phải bao gồm Mẫu 1310, Tuyên Bố Của Người Yêu Cầu Hoàn Thuế Cho Người Đóng Thuế Quá Cố (tiếng Anh) để yêu cầu bất kỳ khoản tiền hoàn thuế nào. Người vợ/chồng còn lại và người đại diện do tòa án chỉ định không cần hoàn thành mẫu này.
  • IRS không cần bản sao của giấy chứng tử hoặc bằng chứng về cái chết khác.

Nếu thuế đến hạn, người khai thuế phải gửi thanh toán kèm theo tờ khai thuế hoặc truy cập trang thanh toán của IRS.gov để biết các tùy chọn chi trả khác. Nếu họ không thể thanh toán số tiền đến hạn ngay lập tức, họ có thể đủ điều kiện cho một kế hoạch chi trả hoặc thỏa thuận trả góp.

Người góa vợ/chồng đủ điều kiện

Người vợ/chồng còn lại với trẻ phụ thuộc có thể khai thuế với tư cách là Người Góa Vợ/Chồng Đủ Điều Kiện trong hai năm sau khi vợ/chồng của họ qua đời. Tư cách khai thuế này cho phép họ sử dụng tỷ suất thuế khai thuế chung và số tiền khấu trừ tiêu chuẩn cao nhất nếu họ không liệt kê các khoản khấu trừ.

Thêm thông tin

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)