IRS thông báo giai đoạn chuyển tiếp hành chính đối với yêu cầu mới về đóng góp đuổi theo của Roth; đóng góp đuổi theo vẫn được phép sau năm 2023

IR-2023-155, ngày 25 tháng 8, 2023

WASHINGTON — Hôm nay, IRS đã công bố giai đoạn chuyển tiếp hành chính trong đó gia hạn yêu cầu mới đến năm 2026 rằng mọi khoản đóng góp đuổi theo của những người tham gia có thu nhập cao hơn trong 401(k) và các chương trình hưu trí tương tự đều được chỉ định là khoản đóng góp Roth sau thuế.

Đồng thời, IRS cũng làm rõ rằng những người tham gia chương trình từ 50 tuổi trở lên có thể tiếp tục đóng góp bù sau năm 2023, bất kể thu nhập là bao nhiêu.

Thông báo hôm nay đã được đưa vào Thông báo 2023-62 (tiếng Anh) PDF, hiện được đăng trên IRS.gov. Thông báo này cung cấp hướng dẫn ban đầu cho mục 603 của Đạo luật AN TOÀN 2.0, được ban hành vào tháng 12 năm 2022. Theo quy định đó, bắt đầu từ năm 2024, quy tắc đóng góp đuổi theo của Roth mới áp dụng cho nhân viên tham gia chương trình 401(k), 403(b) hoặc 457(b) của chính phủ và có mức lương An sinh Xã hội năm trước vượt quá $145.000.

Giai đoạn chuyển tiếp hành chính sẽ giúp người đóng thuế chuyển sang yêu cầu về đóng góp đuổi theo của Roth mới một cách suôn sẻ và được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển tiếp có trật tự nhằm tuân thủ yêu cầu đó. Thông báo cũng làm rõ rằng Đạo luật AN TOÀN 2.0 không cấm các chương trình cho phép đóng góp đuổi theo, vì vậy những người tham gia chương trình từ 50 tuổi trở lên vẫn có thể đóng góp đuổi theo sau năm 2023.

Bộ Tài chính và IRS có kế hoạch ban hành hướng dẫn trong tương lai để giúp đỡ người đóng thuế và thông báo này trình bày một số quan điểm dự kiến sẽ được đưa vào. Ngoài ra, thông báo còn mời công chúng góp ý về các vấn đề được thảo luận trong thông báo và những đề xuất cho tương lai. Thông báo cung cấp thông tin chi tiết về cách gửi ý kiến.