IRS sửa đổi các câu hỏi thường gặp về Tín Thuế Trẻ Em và Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021

IR-2022-108, ngày 20 tháng 5 năm 2022

WASHINGTON – Hôm nay, IRS đã ban hành một bộ các câu hỏi thường gặp được sửa đổi về Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021. Những câu hỏi thường gặp (FAQ) này được công khai trên Tờ Thông Tin 2022-29 PDF, Ngày 20 Tháng 5 Năm 2022.

Các sửa đổi về Câu Hỏi Thường Gặp này như sau:

  • Chủ đề A: Thông Tin Chung: Cập nhật các câu hỏi 1,2,3,4,5,8,9,10,11,13,14,15,16
  • Chủ đề E: Quy Trình Của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em: Cập nhật các câu hỏi 2,3
  • Chủ đề F: Cập Nhật Thông Tin Về Tín Thuế Trẻ Em của Quý Vị Trong Năm 2021: Xóa các câu hỏi 1,2 và cập nhật các câu hỏi 3,4
  • Chủ đề G: Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em: Cập nhật các câu hỏi 1,6,7,9,10,11
  • Chủ đề H: Đối Chiếu Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Trên Tờ Khai Thuế Năm 2021 Của Quý Vị: Cập nhật các câu hỏi 1,2,9 và xóa câu hỏi 10
  • Chủ đề J: Hủy Đăng Ký Nhận Các Khoản Ứng Trước: Cập nhật câu hỏi 1 và xóa các câu hỏi 2,3,4,5,6,7
  • Chủ đề K: Xác Minh Danh Tính Của Quý Vị Để Xem Các Khoản Thanh Toán Của Quý Vị Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021: Cập nhật các câu hỏi 2,3,5,6 và xóa câu 7
  • Chủ đề L: Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Việc Chia Sẻ Quyền Giám Hộ Cập nhật các câu 1 và 2

Thêm thông tin về độ tin cậy.

IRS-FAQ