Sở Thuế Vụ gửi hơn 2.8 triệu khoản tiền hoàn thuế cho những người đã nộp thuế cho khoản trợ cấp thất nghiệp mà họ nhận được năm 2020

IR-2021-123, ngày 6/4/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ đang gửi hơn 2.8 triệu khoản tiền hoàn thuế trong tuần này cho những người đóng thuế đã nộp thuế cho khoản trợ cấp thất nghiệp mà hiện theo luật mới không được coi là một khoản lợi tức.

Những nỗ lực của Sở Thuế Vụ trong việc điều chỉnh các khoản chi trả trợ cấp thất nghiệp vượt mức sẽ giúp hầu hết những người đóng thuế bị ảnh hưởng tránh phải nộp tờ khai thuế sửa đổi. Cho đến nay, Sở Thuế Vụ đã xác định được 13 triệu người đóng thuế có thể đủ điều kiện cho các điều chỉnh này. Một số người đóng thuế sẽ nhận được khoản tiền hoàn thuế, mà sẽ được phát hành theo định kỳ, và một số khác sẽ bị áp dụng khoản chi trả vượt mức cho các khoản thuế đến hạn hoặc các khoản nợ khác. Đối với một số người khác, sẽ không có thay đổi gì.

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 (ARPA) đã loại trừ khoản trợ cấp thất nghiệp lên tới $10,200 cho mỗi người đóng thuế đã nộp thuế vào năm 2020. $10,200 là số tiền tối đa có thể được loại trừ khi tính lợi tức chịu thuế; nó không phải là số tiền hoàn thuế.

Đầu tháng này, Sở Thuế Vụ đã bắt đầu chương trình duyệt xét các tờ khai thuế được nộp trước khi ARPA được ban hành để xác định khoản trợ cấp thất nghiệp có thể được loại trừ. Sở Thuế Vụ cũng đang thực hiện điều chỉnh đối với các khoản Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng, Tín Thuế Bảo Phí và Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi bị ảnh hưởng của chính sách loại trừ này.

Những người đóng thuế có trẻ đủ điều kiện và những người hội đủ điều kiện nhận khoản EITC sau khi khoản loại trừ được tính toán có thể phải nộp tờ khai sửa đổi để yêu cầu bất kỳ khoản trợ cấp mới nào. Sở Thuế Vụ có thể điều chỉnh các tờ khai thuế cho những người độc thân không có con cái và những người đủ điều kiện nhận khoản EITC. Sở Thuế Vụ cũng có thể điều chỉnh các tờ khai thuế trong đó yêu cầu khoản EITC và xác định những trẻ đủ điều kiện.

Cho đến nay, Sở Thuế Vụ đã duyệt xét hơn 3.1 triệu tờ khai thuế, với hơn 2.8 triệu khoản tiền hoàn thuế nhận được.

Sở Thuế Vụ có kế hoạch phát hành các khoản tiền hoàn thuế tiếp theo vào giữa tháng Sáu. Việc duyệt xét các tờ khai thuế và xử lý các điều chỉnh sẽ tiếp tục được thực hiện trong suốt mùa hè vì Sở Thuế Vụ sẽ duyệt xét các tờ khai thuế đơn giản nhất và sau đó chuyển sang các tờ khai thuế phức tạp hơn.

Người đóng thuế sẽ nhận được thư từ Sở Thuế Vụ, thường trong vòng 30 ngày kể từ ngày điều chỉnh, thông báo cho họ về loại điều chỉnh đã được thực hiện (chẳng hạn như về khoản tiền hoàn thuế, chi trả khoản nợ Sở Thuế Vụ hoặc khoản chi trả bù đắp cho các khoản nợ được ủy quyền khác) và số tiền điều chỉnh.